Nieuwsbrieven

Hier kunt uw onze nieuwsbrieven lezen. Onze nieuwsbrief komt niet op vaste tijden uit. Neemt u ook een kijkje in het archief.

Vorige pagina | Overzicht

Nieuwsbrief - Herfst 2011

Geplaatst op 30/09 door

Stichting Raja Yoga Nederland
NIEUWSBRIEF Herfst 2011

Schouwstede 1D, 3431 JA Nieuwegein
Tel. 030 - 6037792 / 0344-619589
www.raja-yoga.nl
K.v.K. nr. 30229796


Herfst: een sprookjeswereld

De vakanties zijn weer achter de rug. Klaas is gelukkig weer terug uit het ziekenhuis. Het dagelijkse ritme is weer teruggekeerd. De Yogacursussen en opleidingen zijn opgestart en ja, dan is het zo weer HERFST.

Het astronomisch tijstip voor de herfst op ons noordelijk halfrond is vastgesteld op 23 september 2011 om 11.04 uur en duurt tot en met 20 december 2011. Het meteorologisch tijdstip van aanvang van de herfst is eerder, namelijk al op 1 september. De zon staat dan precies boven de evenaar waardoor dag en nacht dan overal op aarde even lang duren.

Kenmerkend in deze periode zijn de prachtige herfstkleuren, mist en ijzel, maar ook paddenstoelen, zoals je op de foto kunt zien: rood met witte stippen! Gevoelens over ‘kabouter spillebeen’ komen dan boven. De warme kleuren van fruit, de herfstdraden. De herfst creëert een soort sprookjeswereld. Sprookjes zijn vaak net als dromen een illusie, een voorbijgaand visioen. Verschillende sprookjes zijn natuurlijk echt fantasie. Ze gaan vaak over moraal van mensen en over ‘goed en kwaad’. Het goede overwint uiteindelijk altijd het kwade.

De herfst is ook vaak een periode van vooruitkijken. Alles moet figuurlijk gesproken weer winterklaar gemaakt worden. Opruimen voor een betere toekomst! Verschillende voorspellende verhalen over de toekomst van de mens, de aarde of ons zonnestelsel steken in deze periode regelmatig de kop op. Een  voorbeeld daarvan zijn de verhalen over de ‘einde van de wereld’. Men leidt dat af uit interpretaties van kalenders uit de oudheid met tijdsberekeningen, zoals Maya-kalender.

Wat kunnen jullie verwachten in deze editie?

Zouden deze tijdsberekeningen nu echt voorspellende waarde hebben? Met andere woorden kunnen we voorspellen wat we in de toekomst zullen oogsten? Graag willen we zaken van te voren plannen en onze toekomst op die manier meer voorspelbaar te laten zijn. Dat proberen we vanuit de Stichting ook met de planning van diverse Yoga-activiteiten voor de komende periode. Of alles zal lukken, dat zal de tijd ons leren. Over leren gesproken. De wijze van leren in de traditie van de Yoga is een totaal andere dan de westerse manier van leren. In kennisoverdrachtelijke zin wordt veel gebruik gemaakt van allegorieën, metaforen en gelijkenissen. Op deze wijze hoopt men de dualiteit of illusie te overstijgen. In deze nieuwsbrief enige voorbeelden. Veel leesplezier.

Betekenis van de Maya-kalender

De Maya-kalender staat bekend als een kalender die de einde van de wereld voorspelt in 2012. Dit is een onjuiste betekenis!  De kalender  betekent slechts een afronding van een tijdsperiode van 26.000 jaar en de overgang van de mens naar een ander hoger geestelijk niveau. Volgens de Maya’s start de zesde (nieuwe) wereldorde in 2012. Op dit moment zitten we in een bewustzijnsfase die ons heen en weer laat slingeren tussen de Oude en de Nieuwe wereld. Het is dan noodzakelijk dat we alles loslaten wat we niet meer nodig hebben, zoals verouderde gedachten, gedragspatronen en de beperkingen leren in te zien van onze vijf zintuigen. Volgens de ‘ware’ betekenis van de overgang naar de nieuwe wereldorde zullen we meer moeten leren  te vertrouwen op ons zesde zintuig: intuïtie (Buddhi in het Sanskriet), zodat we een andere kijk krijgen over de ‘Droom’ die we het ‘Leven’ noemen.

NB. Het aparte is dat het Sanskrietwoord ‘Maya’, illusie betekent en in oude tijdsberekeningen India een Yukta (tijdsperiode) 24.000 jaar is!

Stenen afbeelding  van de Maya-kalender:

  

De Mayakalender is een totaal ander type kalender dan wij gewend zijn. Onze kalender is als een lineair tijdsysteem opgesteld (kwantitatief). De Maya’s hebben hun berekeningen gebaseerd op kwalitatieve tijdscycli van de natuur (aarde), de microkosmos (mens) en de macrokosmos (zonnestelsel). Ze voorspellen het kwalitatieve karakter van dagen, maanden en jaren. De tijd is volgens hen een trilling,  een golflengte, een klankkleur en het heeft dus ook een geestelijke achtergrond. De tijd is cyclisch van aard. Elke cyclus is een rondgang en de herhaling vindt plaats op een steeds hoger geestelijk niveau. Met andere woorden een spiraal dat steeds naar een hoger plan circuleert. Zo komt bijvoorbeeld de herfst steeds terug, maar elke herfst is toch kwalitatief weer anders.

Voor de landbouw waren deze kalenders van groot belang. Immers regen en tijdstip van zaaien en tijdstip van oogsten is van levensbelang voor een samenleving. De aarde moet de mens voeden, maar niet alleen in materiële zin. Seizoenen zijn opeenvolgingen van oorzaak en gevolg. Ongeveer 26.000 jaar geleden startte voor de Maya’s een nieuwe cyclus (Kosmische Drama genoemd), welke is verdeeld in een aantal aktes. De eerste akte werd gedomineerd door vrouwelijke energie (het element Vuur), de tweede akte door mannelijke energie (het element Aarde), de derde akte door het element Lucht (vrouwelijk), de vierde akte weer mannelijke met het element Water. De vijfde akte is een samensmelting van mannelijke en vrouwelijke energie. In de zesde akte zal de mens - geestelijk gezien - het materiële moeten overstijgen, maar - karmisch gezien - nog veel problemen moeten overwinnen.  Zo wordt verondersteld dat onze DNA zal veranderen. De ene mens zal het bewuster meemaken dan de andere, maar iedereen zal muteren!

In 2012 staan onze Aarde en Zon (volgens interpretaties) op één lijn met elkaar in het hart van de Melkweg. De Aarde en ons Zonnestelsel zal zich daarop gaan afstemmen. Dit zal invloed hebben op de elektromagnetische velden in ons Zonnestelsel. De ontstane nieuwe trillingsfrequenties binnen ons Zonnestelsel zullen ons als mens gevoeliger maken. Eén ding is in ieder geval zeker, de mensheid zal veranderen, opstijgen naar een hogere dimensie. Elke verandering gaat in meer of mindere mate gepaard met pijn. Sprookjes? Het aparte is dat in de Geheime Leer, maar ook in de tijdsberekeningen van de oude Hindus ([1] Yogi’s) soortgelijke leerstellingen worden aangehangen! De tijd zal het leren en alles keert zich uiteindelijk weer ten goede… of hebben we hier te maken met een illusie?

Begrip Illusie

Een illusie is een onjuist idee van de werkelijkheid. Het beeld dat iemand van de werkelijkheid heeft, is gebaseerd op waarnemingen via onze vijf bekende zintuigen, ruiken, proeven, zien, voelen en horen. Een aantal illusies ontstaat door natuurlijke effecten. Bijvoorbeeld een luchtspiegeling (fata morgana) ontstaat door een temperatuurinversie in de lucht. De schijngestalten van de maan ontstaan doordat we vanaf de aarde meestal maar een deel van de door de Zon verlichte zijde van de maan kunnen zien, de rest is donker. Illusionisten brengen schijnbaar onmogelijke dingen tot stand. Vaak leiden zij de aandacht van de toeschouwers af om waarneming van de werkelijke activiteiten te verdoezelen. Gezichtsbedrog ontstaat veelal als gevolg van beperkingen van het oog als zintuig. Een TL-buis bijvoorbeeld lijkt continu licht uit te stralen, terwijl deze in werkelijkheid met hoge frequentie flikkert. Een film lijkt een vloeiende verandering van beeld te geven, terwijl het in werkelijkheid een snelle opeenvolging van afzonderlijke beelden is. Dromen en hallucinaties zijn waarnemingen zonder dat er een externe prikkel aan ten grondslag ligt. Ze zijn schijnbaar afkomstig van een zintuig. Ook drugs kunnen hallucinaties veroorzaken. Een droom is feitelijk een soort verwerking door de hersenen tijdens de slaap.

Strikt genomen is datgene wat we als werkelijkheid beschouwen slechts een eigen gecreëerd beeld van de werkelijkheid. Volgens de wetenschap bestaat de werkelijkheid als het zintuiglijk kan worden bewezen en rationeel/logisch kan worden verklaard. Volgens de Yogafilosofie bestaat buiten dit gecreëerd beeld een andere absolute werkelijkheid. Zij zeggen dat de enige ware werkelijkheid die van het EEUWIGE ZIJN of NIET-ZIJN is. Alles wat gekoppeld is aan de tijd is een illusie (Maya). Het Eeuwige Zijn kan niet met het verstand begrepen worden en alleen aangeduid met veel negatieve uitdrukkingen, zoals ‘Neti, Neti’, het is niet dit en niet dat, omdat de WAARHEID voorbij het denken of achter de ervaring ligt. ‘Het is niet het ruiken,het proeven, het zien,het voelen of horen, maar de essentie die daar achter zit’, zeggen de Upanishads. Deze essentie maakt het mogelijk dat we dit allemaal kunnen waarnemen. Met andere woorden: de ESSENTIE doordringt alles, maar is toch nooit zelf daarbij betrokken…

Klassieke kennisoverdracht

In de Upanishads wordt vaak gezegd dat Ware Kennis, dat wil zeggen ‘kennis boven het verstand en logica verheven’ op een andere manier aan de mens zal moeten worden overgedragen. Dat kan via gerealiseerde goeroes, meditatie, maar ook op een indirecte manier, bijvoorbeeld door middel van verhalen, allegorieën, metaforen, een parabels, gezegden en/of spreekwoorden. Anders zijn de oude religieuze, maar ook volkswijsheden voor gewone mensen moeilijk te begrijpen of over te dragen.  In de Bijbel maakte bijvoorbeeld Jezus, maar ook Paulus en Johannes e.a. profeten veelvuldig gebruik van deze wijze van kennisoverdracht. Enkele voorbeelden van Jezus zijn: de verloren zoon, barmhartige Samaritaan, de arme Lazarus, Jonas en de Walvis, de Zaaier, etc.

 ‘Wat je zaait, zul je oogsten’ is een moralistische uitdrukking om aan te geven dat jij zelf (je ego) de oorzaak bent van het gevolg! De Bijbel zegt het zo: ‘Wat een mens zaait zal hij ook oogsten. Wie zaait op de akker van zijn zondige natuur, zal van die natuur verderf oogsten; wie zaait op de akker van de Geest, zal van de Geest eeuwig leven oogsten.’

Zo zegt bijvoorbeeld Paulus, een Yoga-ingewijde: ‘Laten we onophoudelijk goed doen; want als we de moed niet opgeven, zullen we te zijner tijd de oogst binnenhalen. Als we onophoudelijk goed blijven doen en niet opgeven, zullen we beloond worden. Hoe de oogst van ons leven er uit ziet, is volkomen afhankelijk van het zaad dat wij zaaien. Bedenk dit: wie karig zaait, zal karig oogsten; wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten’. Aldus woorden uit de Bijbel die mede gebaseerd zijn op de oude wijsheidsgeschriften uit de Yoga. We spreken dan over Karma Yoga: egoloos handelen, ten dienste van de mensheid zonder daar iets voor terug te verwachten! Het begrip zaaien en oogsten is een allegorische interpretatie vanuit de landbouw of metaforische vergelijking.

Je kunt betekenissen over zaaien en de natuurcyclus ook letterlijk interpreteren. Je moet eerst de grond ‘rijp’ maken of omgeploegd hebben voor dat je kunt gaan zaaien. Dan moet het zaaigoed in de zomer gaan groeien en daar heb je ook water of regen voor nodig, want niet alle voedsel kun je uit de grond halen. Zaaien doen we meestal in mei (lente). De oogst (een verbastering van het woord augustus!) moet voor de herfst binnengehaald zijn, want augustus is de oogstmaand. In de herfst wordt de grond dan weer omgeploegd en winterrijp gemaakt in afwachting van de lente, etc.

Je kunt deze steeds weer terugkerende natuurcyclus ook geestelijk (kwalitatief) interpreteren. Je gebruikt het dan als een metaforische vergelijking. Je geest moet eerst ‘ontgonnen’ worden om het ‘zaad van kennis en inzicht’ over ons bestaan hier op aarde te kunnen laten ‘ rijpen’. Daar hebben we ook Yogaoefeningen als ’geestelijk water’ voor nodig, in bijzonder meditatie, want niet alle kennis kun je uit boeken halen. De ‘oogst’ is dan inzicht in en over onze ‘Ware Aard’ en (wellicht) het doorbreken van de natuurcyclus van leven en dood (reïncarnatie).

De bedroefde emmer

Soms weet je niet wat je in je leven gezaaid en geoogst hebt of ben je er niet van bewust! Dit verhaaltje gaat hier over.

 

Een tuinman in India had twee grote emmers die hij in een juk over zijn schouders droeg om water te halen. Eén van de emmers had een barst en de andere emmer was in een perfecte staat. De tweede emmer was aan het einde van de lange weg tussen de rivier en het huis van de meester nog vol met water. De gebarsten emmer nog maar half vol. Dat ging zo jaren door. Natuurlijk was de goede emmer bijzonder trots op zijn prestaties, omdat hij perfect voldeed aan het doel (Dharma in het Sanskriet) waarvoor hij was gemaakt. Maar de arme gebarsten emmer schaamde zich diep over zijn gebrek en voelde zich diep ellendig. Op een dag bij de rivier begon deze emmer tegen de tuinman te praten en huilend zei hij: ‘Ik schaam me diep en ik wil me bij jou verontschuldigen’. ‘Waarom ben je beschaamd?’, vroeg de tuinman?’ ‘Omdat ik maar in staat ben om een halve portie water af te leveren bij jouw meester. Door mijn falen moet jij zo hard werken en krijg je niet het volle loon voor je inspanning’. De tuinman kreeg medelijden met de oude gebarsten emmer. Hij troostte hem en zei: ‘Als we dadelijk teruggaan naar het huis van mijn meester, moet je eens goed op die prachtige bloemen letten aan de kant van de weg’. En inderdaad: langs de kant van de weg  zag de gebarsten emmer prachtige wilde bloemen. ‘Heb je dan niet gezien dat er alleen maar bloemen groeien langs jouw kant van de weg en niet langs de kant van de andere emmer? Dat komt omdat ik altijd al wist dat je een beetje lekte en ik heb daar mijn voordeel mee gedaan. Ik heb bloemzaadjes geplant aan jouw kant van de weg en elke keer als we terugkwamen van de rivier heb jij ze water gegeven. En zo heb ik telkens prachtige bloemen kunnen plukken om de tafel van mijn meester mee te versieren. Als jij niet zou zijn, zoals je nu eenmaal bent, dan zou zijn huis er nooit zo prachtig hebben uitgezien’. Het emmertje was nu nooit meer bedroefd en vol vertrouwen hielp hij weer iedere dag de tuinman bij het water halen.

De drie boodschappers

In je leven krijg je diverse zaken op je pad en je hebt dan zelf de keuze om te handelen of niet te handelen. Uiteindelijk wordt de balans opgemaakt van je leven. Het volgende verhaaltje uit de Upanishads gaat hier over.

Een persoon die niet altijd goed heeft gehandeld werd na zijn dood door  drie goddelijke boodschappers (te weten: ouderdom, ziekte, dood) voorgeleid bij koning Yama (de god van de dood) en ze zeiden: ‘Deze man heeft zijn moeder slecht behandeld, zijn vader slecht behandeld, asceten slecht ‘behandeld en brahmanen slecht behandeld. Hij toonde geen respect voor de familieoudsten. Uwe majesteit moet een oordeel over hem vellen.’

Koning Yama voelde deze persoon aan de tand met betrekking tot de eerste boodschapper (ouderdom): ‘Beste man, heb je onder de mensen de eerste boodschapper niet zien verschijnen?’ Hij zegt dan: ‘Nee, heer.’ Daarop sprak koning Yama tegen hem: ‘Beste man, heb je onder de mensen nooit een afgetakelde vrouw of man gezien, tachtig, negentig of honderd jaar oud, krom als een dakbalk, gebogen, leunend op een stok, trillend bij het lopen, ziek, de jeugd geheel verdwenen, met afgebrokkelde tanden, grijs van haar, met weinig haar, kaalhoofdig, het lichaam bezaaid met pigmentvlekken?’ Hij zegt dan: ‘Jawel, heer.’ Daarop zegt koning Yama tegen hem: ‘Beste man, kwam toen bij jou, verstandig en oud als je was, niet deze gedachte op: ‘Ook ik ben aan ouderdom onderworpen, ik sta er niet boven. Kom, laat ik het goede doen in daad, woord en gedachte?’’ Hij zegt dan: ‘Ik kon het niet, heer. Ik was nalatig.’

Koning Yama voelde hem aan de tand met betrekking tot de tweede boodschapper (ziekte): ‘Beste man, heb je onder de mensen de tweede boodschapper niet zien verschijnen?’ Hij zegt dan: ‘Nee, heer.’ Daarop sprak koning Yama tegen hem: ‘Beste man, heb je onder de mensen nooit een vrouw of een man gezien die ziek was, lijdend, ernstig ongesteld, in de eigen urine en ontlasting liggend, die door anderen wordt opgetild, die door anderen in bed gestopt wordt?’ Hij zegt dan: ‘Jawel, heer.’ Daarop zei koning Yama tegen hem: ‘Beste man, kwam toen bij jou, verstandig en oud als je was, niet deze gedachte op: ‘Ook ik ben aan ziekte onderworpen, ik sta er niet boven. Kom, laat ik het goede doen in daad, woord en gedachte?’’ Hij zegt dan: ‘Ik kon het niet, heer. Ik was nalatig’.

Koning Yama voelde hem aan de tand met betrekking tot de derde boodschapper (dood) : ‘Beste man, heb je onder de mensen de derde boodschapper niet zien verschijnen?’ Hij zegt dan: ‘Nee, heer.’ Daarop sprak koning Yama tegen hem: ‘Beste man, heb je onder de mensen nooit een vrouw of man gezien die één dag dood was, twee dagen dood of drie dagen dood, opgezwollen, donkerblauw geworden, in staat van ontbinding?’ Hij zegt dan: ‘Jawel, heer.’ Daarop zei koning Yama tegen hem: ‘Beste man, kwam toen bij jou, verstandig en oud als je was, niet deze gedachte op: ‘Ook ik ben onderworpen aan de dood, ik sta er niet boven. Kom, laat ik het goede doen in daad, woord en gedachte?’’ Hij zegt dan: ‘Ik kon het niet, heer. Ik was nalatig.’


Daarna oordeelde koning Yama: ‘Beste man, door nalatigheid deed je niet het goede in daad, woord en gedachte. De goden zullen je nu zeker behandelen als een nalatige. Die slechte daden van jou werden niet door je moeder begaan noch door je vader noch door je broer noch door je zuster noch door je vrienden of makkers noch door familieleden of verwanten noch door godheden noch door asceten of brahmanen. Door jou alleen werden die slechte daden begaan. Jij alleen zult de vruchten ervan ervaren.’ Daarna zweeg koning Yama.

De kleur van een dauwdruppel

Dat de waarheid afhankelijk is vanuit welk perspectief je iets bekijkt, komt mooi naar voren in het volgende verhaaltje.

Een Oosterse, wijze leermeester ging eens met zeven leerlingen een ochtendwandeling maken, terwijl de dauw nog over het land lag. Na enige tijd brak de zon door en de dauwdruppels schitterden dat het een lieve lust was! Bij een grote dauwdruppel liet de oude meester halt houden. Hij schaarde zijn leerlingen zodanig rondom de druppel dat de zon erop bleef schijnen en vroeg hen welke kleur de druppel had. ‘Rood’, zei de eerste. ‘Oranje’, zei de tweede. ‘Geel’, zei de derde.
‘Groen’, zei de vierde. ‘Blauw’, zei de vijfde. ‘Paars’, zei de zesde. ‘Violet’, zei de zevende... Ze stonden verbaasd over de verschillen en, omdat ze allemaal zeker waren van de kleur die de druppel had, ontstond er bijna ruzie. Toen liet de oude meester hen enige keren van plaats wisselen. En heel langzaam drong het tot hen door dat, ondanks de verschillen in hun waarneming, ze toch allemaal de waarheid hadden gesproken. Nadat er zo enige tijd verstreken was, liet de oude meester hen weer hun oorspronkelijke plek innemen. Maar omdat intussen de zon gedraaid was, kaatsten er weer heel andere kleuren terug vanaf de grote dauwdruppel. En de meester sprak: ‘Hoe u de waarheid ziet, hangt af van de plaats en de tijd die u in het leven inneemt, zoals u daarnet een deel van het licht hebt gezien en dat voor de waarheid aanzag... Laat uw medemensen in volle vrijheid hun eigen weg bewandelen, hun eigen plaats innemen en hun eigen deel van het licht waarnemen. U heeft allemaal waarheden nodig, want alle tezamen vormen zij het werkelijke spectrum als geheel; de volle waarheid... Tot u zelf een van de groten bent geworden en de zeven kleuren als één kunt waarnemen, zal ieder afhankelijk van zijn situatie een ander standpunt innemen en de waarheid op een andere manier zien... Wees daarom niet alleen tolerant, want dat is slechts het duiden van andermans mening, maar wees zelfs blij dat er andere meningen zijn. Zolang u zelf nog niet het volle licht kunt zien, heeft u uw medemens als medeleerling nodig om de volle waarheid te leren kennen.’

Rooster studiegroepen

De roosters voor de studiegroepen Upanishad, Geheime Leer en Didactiek zijn uitgewerkt. Je kunt het rooster vinden op de site www.raja-yoga.nl. De stichting is nog op zoek naar een geschikte Sanskrietdocent(e), zodat er ook een studiegroep Sanskriet voor belangstellenden kan worden opgestart. Wie heeft suggesties en kent een goede docent of wil je wellicht die Sanskrietdocent worden?

Thema SYN-dag

Samenwerkende Yogadocenten Nederland is nu een officieel geregistreerde Vereniging. Het thema voor de landelijk SYN-dag voor volgend jaar is: INDIA DAG. Deze landelijke contactdag staat gepland op zondag 18 maart 2012 en vindt plaats in het opleidingscentrum van Stichting Raja Yoga Nederland, Schouwstede 1d te Nieuwegein. De bedoeling is dat een Indiase zangeres (Ashoka) en muzikanten voor de culturele omlijsting zullen zorgen. Verder wordt er een uitgebreid Indiaas buffet verzorgd. Het bestuur zal zich presenteren en enkele formele besluiten (huishoudelijk reglement) voorleggen. Er zullen dit jaar geen lezingen plaatsvinden. Het gaat vooral om gezelligheid en het onderling contact tussen de aangesloten docenten. Alle ingeschreven Yogadocenten zijn welkom. Introducés  mogen worden meegenomen. Entree is € 25,- per persoon (all-in).

Mantra’s op DVD

De Stichting is op zoek naar studiofaciliteiten om de Mantra’s, die Klaas tijdens Yogasessies zingt, op veler verzoek, eindelijk een keer op te nemen. Het zou leuk zijn als ook andere aan deze opnamen hun medewerking willen verlenen, bijvoorbeeld meezingen of voor achtergrondzang zorgen. Wie heeft ervaring in studiowerk en/of interesse?

Slot

Namens Stichting Raja Yoga Nederland  wensen we jullie een fijn herfstperiode toe. Moge de lessen jullie veel inspiratie geven. We hopen dat het ´gevoel van heelheid´ geen illusie voor je wordt, maar werkelijkheid.

 

Lida Noordzij, Marleen van Westrop, Eugene Derksen en Klaas Stuive

 


[1]Zie bijvoorbeeld ‘Heilige Wetenschap’ van Sri Yukteswar.

Meer opties

Laatste Tweets

Volg ons @RajaYogaNieuws