Publicaties

Onze docenten en bestuursleden schrijven zelf ook artikelen en theoretisch publicaties. Deze zijn hier te vinden en te lezen.

Vorige pagina | Overzicht

Toegevoegd op 01/01 door Klaas Stuive

Sinds duizenden jaren zijn de Himalayas de verblijfplaats van de rishi's (zieners). Deze rishi's zijn verantwoordelijk voor het overdragen van Yogakennis aan hun discipelen die op hun beurt weer, voorzover zij hiertoe bevoegd zijn, de kennis doorgeven aan de volgende generatie. Deze vorm van kennisoverdracht vindt al vanaf de Vedische periode tot op heden plaats in een onafgebroken erfopvolging.

Twaalfhonderd jaar geleden bracht Shankaracharya zijn leerlingen onder in 5 centra van de Himalayan Traditie. Een van die Vijf is de Bharati erfopvolging, onze Traditie. Bha betekent "het licht der kennis”, rati betekent "een geliefde die erin verzonken is”. Bharati duidt derhalve op "degene, die als een geliefde van kennis, volledig in haar licht verzonken raakt”. De methoden en filosofieën van de Himalayan Traditie hebben de tand des tijds doorstaan. Vele generaties hebben dit pad van zuivere meditatie gevolgd en hebben zodoende een immense reserve aan kennis opgebouwd.

De Himalayan Traditie is geen traditie waarin een leraar zichzelf tot guru kan verklaren en waarin van de leerlingen verwacht wordt dat ze de guru blindelings dienen te volgen. De Traditie verschaft de student de mogelijkheid om geschriften en ervaringen van overige meesters te raadplegen, teneinde de leringen van de eigen meester, zelfstandig te kunnen beredeneren en begrijpen.

Het eerste doel van de Traditie is, om een meester te worden door de ware Zelf te ontdekken en te kennen. Het is de taak van de leraar, om met Genade van de "Guru-Lineage”, de discipelen op weg te helpen naar de hoogste verlichting. De kennisoverdracht vindt plaats via energiestromen, welke door de student daadwerkelijk kan worden ervaren.

De Himalayan Traditie van Yoga Meditatie combineert een drietal elementen met elkaar:

  1. de wijsheid van Patanjali's Yoga Sutra's
  2. de filosofie en oefeningen van de Tantra's
  3. de specifieke mondelinge instructies en initiële ervaringen van heiligen en meesters.

In de Traditie vormen deze drie elementen een geïntegreerd geheel. Zowel de hoofdleerstellingen als de beoefening van alle bekende meditatiesystemen maken deel uit van de Himalayan Traditie en zijn grotendeels ook ontstaan uit deze traditie. Zo blijkt bijvoorbeeld dat Vipassana bewust ademhalen benadrukt, TM zich concentreert op mantra recitatie en dat de meeste Hatha Yoga beoefenaren hun aandacht alleen maar op de lichaamshouding richten. De Himalayan meditator daarentegen, leert een correcte zithouding, volledige ontspanning en een correcte manier van ademhalen om vervolgens ademhalingsbewustzijn te combineren met mantra recitatie.

Swami Veda Bharati

Swami Veda werd in 1933 in Dehradun (India) geboren. Hij werd groot gebracht in de 5000-jaar oude traditie van Sanskrit sprekende filosofen van India. Reeds op negenjarige leeftijd onderwees bij de Yoga Sutra’s van Patanjali en op elfjarige leeftijd de Vedas aan duizenden door heel Noord India. Van 1952 tot 1967 diende hij verschillende gemeenschappen in Afrika Zuid-Amerika en elders als een pandit en spiritueel raadgever. Van 1967 tot 1972 was hij Professor in Sanskrit aan de Universiteit van Minnesota (USA) waar hij de "Distinguished Teacher Award" ontving.

In 1969 werd zijn leven getransformeerd toen hij zijn spiritueel meester ontmoette, Swami Rama van de Himalayas. Hij werd geïnitieerd in het pad van Dhyana-yoga en richtte daarna de Meditation Center op in Minneapolis (Minnesota) en overige centra in Noord Amerika, Zuidoost Azië en de Caraïben. Daarnaast adviseert hij ook andere centra in Spanje, Taiwan en Thailand.

Swami Veda is de auteur van het meest uitgebreide commentaar op Patanjali’s Yoga Sutra’s. Hij is een dichter, geleerde, internationaal spreker par excellence; hij heeft meer dan een halve eeuw over heel de wereld onderwezen. Hij bezit hoge academische graden (M.A. uit Londen en Dr. Litt. uit Nederland), is erudiet in vele scholen van filosofie en religie, en heeft toegang tot 17 talen.

In 1996, namen de verantwoordelijkheden van Swami Veda toe, toen voor zijn meester's maha-samadhi, Swami Rama hem aanwees als de Spirituele Gids van de Himalayan Institute of Medical Sciences in Dehradun, Spiritueel Gids van de Himalayan International Institute of Yoga Science and Philosophy in India en President and Director van Swarni Rama's Ashram (Sadhana Mandir) in Rishikesh.

Een dagindeling van Swami Veda ziet er als volgt uit: 3 uren voor meditatie en gebed, 3 uren voor slaap en 18 uren voor het overzien van zijn centra, het leiden van zijn studenten en het samenstellen van boeken uit de leringen van de grote zieners uit met name het oude India, welke tot dusver niet voor handen, onvertaald en vrijwel onbekend waren.

Bij een ontmoeting met hem, is men zich onmiddellijk ervan bewust in de aanwezigheid te zijn van een buitengewoon mens, die spiritualiteit in zijn dagelijkse leven heeft geïntegreerd; een meester die met autoriteit en diepgang kan spreken over de relatie die een mens heeft met anderen, met de gebeurtenissen van het dagelijks leven en met God,

De eerbiedwaardige Shri H.H. Swami Rama

Swami Rama werd in 1925 in de Garhwal Himalaya's (India) geboren. Hij werd door zijn spirituele meester groot gebracht in de grotten van de Himalayas. Als monnik in de Shankaracharya Orde, onderwees hij in zijn jeugd de Upanishads en de Buddhistische geschriften. Daarnaast bestudeerde hij ook het Tibetaans mysticisme.

In 1949 bekleedde hij de prestigieuze positie van Shankaracharya van Karvirpitham een functie die hij opgaf voor het dienen van de mensheid. Al tijdens de Kumbh Mela van 1950 werd duidelijk dat de overige yogi's Swami Rama als de grootste van de Himalayan wijsgeren beschouwden.

Het leven van Swarni Rama was de verwezenlijking van de gezegde "Yoga is bekwaamheid in handeling". Hij bewees dat alle wetenschappen en kunsten toegankelijk zijn voor een bedreven yogi. Hij was een filosoof die 45 boeken schreef, een dichter die een epos vertaalde in 3 maanden, een wetenschapper die zichzelf aanbood voor experimenten aan het Menninger Instituut in de Verenigde Staten, een expert in homeopathie, kruidkunde en Ayurvedische medicijnen alsook een expert in oosterse vechtkunsten, een architect, beeldhouwer, schilder, muzikant, dierentrainer hovenier en veel meer.

Hij was een filantroop die de Himalayan International Institute of Yoga Science oprichtte. In vier jaar tijd realiseerde hij een medische stad met één van de beste ziekenhuizen van India, alwaar hij subtiele aanwijzingen over chirurgie gaf aan de bedreven doctoren die er werkten. Tevens begeleidde hij diverse zakenlieden en leiders in hun successen.

Volkomen in innerlijke vrede, meed hij publiciteit en gaf bij niks om wereldse opinies. Toen bij fondsen beschikbaar stelde voor het oprichten van een universiteitsbibliotheek in de Garhwal Himalayas deed hij dat onder voorwaarde dat zijn naam niet daarmee geassocieerd mocht worden. En terwijl bij zich in 1996 voorbereidde om zijn lichaam te verlaten, liet hij strikte instructies na om geen tombe te bouwen of op andere wijze zijn naam te gedenken. Zijn gedenkteken is in de harten van zijn discipelen en studenten die de onvoorwaardelijke liefde dragen die zij van hem kregen. Zijn belangrijkste kenmerk is, dat hij een volledig verlicht meester was en de representant van de oude Bharati-lijn van yogi's, die in hun hoge initiaties directe ervaring verlenen in de mysteries van bewustzijn. Deze yogi's zijn tevens de oprichters en bewaarders van Sri Vidya, de wetenschap van alle paden van meditatie.

Swami Rama liet vele discipelen achter om zijn werk voort te zetten, maar geen enkel van zijn kaliber. De magnetische kracht van zijn wezen was zodanig dat als hij liep, men zich aangetrokken voelde om hem te volgen. De volle impact van zijn erfenis zal misschien pas over een eeuw gerealiseerd worden.

De Himalayan Traditie

De geschiedenis van de mensheid is meer dan simpelweg een chronologische lijst van extern gerichte prestaties; het is de geschiedenis van de ontplooiing van de menselijke persoonlijkheid. De Himalayan Traditie verkondigt, dat ook als men geen grootse materiële prestaties verricht en geen bezittingen vergaart, men toch het uiteindelijke doel van het leven kan bereiken en kan verworden tot een volledig ontplooide mens: een heilige, een ziener, een Ontwaakte.

Wat voor nut heeft technologische vooruitgang als ze bijdragen tot mentale en morele verval? Wat voor zin heeft het om een mens op Mars te laten landen, wanneer de God van Oorlog in onze harten nog niet overwonnen is en onze onverminderde verlangens het ecosysteem van onze planeet heeft gebracht naar een breekpunt? Hoe ver zijn wij gevorderd als wij onze angsten niet kunnen wegnemen, onze boosheid niet kunnen beteugelen, onze ademhaling niet langzamer kunnen laten gaan of onze bloeddruk niet kunnen verlagen zonder medicijnen?

De Himalayan Traditie zegt dat het doorslaggevende werk voor ons niet buiten, maar binnen in onszelf is en dat de mens "volledig voorzien komt" voor deze taak - dat wij in staat zijn om zelf meesterschap te bereiken door innerlijke technieken van bewustzijn. Dit is het doel van de Wetenschap van Yoga.

Ten behoeve van deze onderneming, leert de Traditie specifieke methoden voor het trainen van de menselijke geest. Het wekt de energie die Bewustzijn wordt genoemd in de betekenis van onze eigen essentiële aard: "Dat zijt Gij" - totdat de kleine, egocentrische persoonlijkheid en identificaties wegvallen ten gunste van de Eeuwige Zelf - immer wijs, immer puur, immer vrij. De methoden zijn wetenschappelijk systematisch en intern, culminerend in de mysteries van initiatie, de directe en systematische verlening van energie aan een discipel totdat deze het uiteindelijke doel bereikt, kaivalya.

Iemand die opgeleid is in de hoogste aspecten van de Himalayan Traditie, kent alle Paden van meditatie, zoals die vanuit het Centrum van Bewustzijn uitstralen. De leraren van de Traditie worden opgeleid om te werken voor anderen, zodat lijden verlicht kan worden en mensen hun geboorterecht kunnen opeisen: Zelfkennis. Zoals de Buddha dat tegen zijn eerste discipelen zei, zo wordt hen verteld: “Trek, monniken, ten veler bate, ten veler troost!”.

Archief

Geef een zoekopdracht

Laatste Tweets

Volg ons @RajaYogaNieuws