Publicaties

Onze docenten en bestuursleden schrijven zelf ook artikelen en theoretisch publicaties. Deze zijn hier te vinden en te lezen.

Vorige pagina | Overzicht

Toegevoegd op 15/02 door Klaas Stuive

Lezing door Klaas Stuive MCM, Medeoprichter van SYN
Periode: 15 t/m 17 februari 2008
Locatie: Heel en Al, Spiritueel Centrum, Duinweg 14 in Schoorl.

Voorwoord
Geïnspireerd door het boek “The Yoga of Jezus” van Paramahansa Yogananda en “De Heilige
Wetenschap” van Swami Sri Yukteswat (zijn leermeester) heb ik een aantal Bijbelteksten verzameld
om het onderwerp “Kracht van de Stilte” aan jullie vanuit mijn beleving toe te lichten. Een boek dat
mij ook op weg heeft geholpen is: “Vendanta meditatie” van David Frawley. Immers om de
energetische krachten aan te boren en naar die bron van stilte te kunnen komen, zijn de meditatie –
en andere Yogatechnieken, bijvoorbeeld uit de Hatha Yoga Pradipika van grote waarde. Tijdens het
weekend zullen we daar ruimschoots aandacht aan besteden. Ten slotte citeer ik aan het einde van
deze lezing een tekst uit de Kathaka Upanishad als voorbeeld dat alle heilige geschriften een
universele grondslag hebben.

Kosmische bibliotheek
Een stelling die ik hanteer is dat alle (hogere) kennis over de mens, de schepping en het doel van het
leven universeel is. Deze kennis is in de mens zelf aanwezig en heeft de kosmische (natuur) wetten
als basis. Vandaar mijn uitspraak dat de mens een “wandelende kosmische bibliotheek” is. Als
voorbeeld noem ik daarbij de ontwikkeling van een foetus vanaf conceptie naar een mens die
geboren wordt. Dan kun je waarnemen dat een mens in wording alle stadia van het leven doormaakt
in de baarmoeder van een vrouw.De stille kracht, lezing yogaweekend, februari 2008.  2

Universele kennis
Deze universele (kosmische) kennis is in de geest van de mens slechts waar te nemen als ons
bewustzijn zich bevindt in de “Kracht van de Stilte”. Daar in die Stilte waar volgens de natuurkunde
materie en antimaterie, licht en duisternis, pijn en niet­pijn, zijn en niet­zijn, dualiteit en niet­dualiteit
in het middelpunt van krachten (Laya) in elkaar samenvloeien. Dáár op dat (geestelijk) middelpunt is
ook de kennis over de Absolute Waarheid (Brahman) aanwezig (  1  ).

Yoga en Stilte
Yoga brengt ons naar die (geestelijke) stilte waar naam, vorm, tijd en ervaringen zijn opgelost in het
“Oneindig Weten”. De acht stappen van Patanjali, aangeduid als Raja Yoga en ondersteunt door de
Yogatechnieken uit de Hatha Yoga Pradipika van Svatmarana, helpen ons op weg naar die “Ultieme
Stilte”, die ook wel de “Volle Leegte” (Turya) wordt genoemd. Dat woord duidt een
tegenstrijdigheid aan, immers iets wat leeg is, kan volgens ons verstand niet vol zijn. Toch geeft het
precies weer dat het hier om een kracht gaat die ons verstand te boven gaat. Een ervaring van die
“Volle Leegte” brengt ons tot het diepere besef dat alles Brahma(n) is, zoals dat ons steeds maar
weer in de Brahmasutras  wordt voorgehouden. Als we die Kracht in ons zelf ervaren en met onze subtiele zintuigen kunnen ruiken, proeven, voelen e.d. Als we (ook al is het maar voor even) kunnen
aanvoelen dat het dezelfde Kracht is die Jezus laat zeggen: “De Vader en ik zijn één” (soham hamsa
tat twam asmi), dan gaan we voorzeker een mooi weekend tegemoet.

Inwijdingen
De hogere kennis van dit alles komt uit het Oosten (bakermat van alle religies), zoals de drie wijzen
uit het Oosten Jezus hebben onderricht in die verloren jaren van diens 12­30  ste  jaar. In de 40 dagen in
de woestijn ontving Jezus zijn hoge inwijding, waardoor hij kon zeggen: “God de Vader en ik zijn
één”. Aan het kruis op Golgotha ontving hij de allerhoogste, zevende inwijding. Maar daarvoor was
zijn laatste strijd: “Vader, Vader waarom heeft U mij verlaten”. Toch kwam hij weer in Vrede:
“Vader vergeef het hen want zij weten niet wat zij doen”. Waarna hij zich volledig kon bevrijden:
“Vader het is volbracht. In Uw handen beveel ik mijn geest”.

Kracht van de Stilte
De “Kracht van de stilte” vind je in de tempel van jezelf. Deze kracht schenkt uiteindelijk ons het
eeuwige leven. Het is de kracht met als stille dragers “Licht en Liefde”, door de wijzen sat­chid­
ananda genoemd. Die kracht zit verscholen in het Christusbewustzijn. Licht en Liefde zijn de
kosmische krachten die alles in evenwicht (satva) houden. Het is wat de Hindus, Vishnu noemen.
Deze kracht is de allerhoogste kennis: het Licht dat de mens verlicht en hen begeleid op het Pad van
onderscheidingsvermogen.

Die “stille kracht” is wat wij ook God noemen en deze kracht is God als Licht en Liefde en Vrede
wat de eerste glimp van God is. Dit is Bhakti Yoga:

 • “God lief hebben met al je verstand”: gerichte concentratie naar een hoger bewustzijn en aanscherpen van buddhi als zesde zintuig.
 • “Met heel je Ziel”: contemplatie, boven het denken verheven.
 • “Met heel je hart”: boven gedachten en lagere emotionele gevoelens, verheven boven de 5 zintuigen verheven.
 • “Met al je kracht”: vangt aan met asanas, pranayama, pratyahara en samyama. Hier ook de kracht van de chakras, openen van de 7 zegels van kennis en verwerven van meesterschap.
 • “Houden van je naasten als van je zelf”: in alles God de Vader zien (Barmhartige Samaritaan).
 • “Werken verrichten in zijn naam” (karma yoga).

Voorbeelden
Wat kunnen we ons nu voorstellen als we spreken over “krachten”. Ik zal een poging wagen.
De “Kracht van de Stilte”, die voor mij proeft als “Licht en Liefde”, is een onzichtbare kracht te
vergelijken met:

 • De kracht van de slinger van een klok op het moment dat deze stil hangt om terug te gaan.
 • De kracht van een golf die uit de stille oceaan opkomt en weer één wordt met de oceaan.
 • De kracht van het oog in een orkaan waar het onwezenlijk stil blijkt te zijn.
 • De kracht van de stilte in de geest als alle wervelingen (gedachten) door Yoga tot rust zijn gekomen.

Ook zijn het al die krachten die tot uiting komen op de onderscheiden bewustzijnsniveaus van de
energiecentra (Sahasrara, Ajna, Vishuddi, Anahatha, Manipura, Svadisthana, Mulandhara) die in ons
aanwezig zijn, zoals ons bijgebracht door de Shankya Yoga.

 • De kracht van overleven.
 • De kracht van identiteit.
 • De kracht van ambitie.
 • De kracht van liefde.
 • De kracht van expressie.
 • De kracht van verstand.
 • De kracht van goddelijke Zelf (Ziel).


Zelfonderzoek
De mens is een incarnatie van God. Omdat te kunnen beseffen is zelfonderzoek voor nodig, waarbij
steeds de vraag wordt gesteld wie is de doener en dan zul je merken dat alles een identificatie heeft
met het ik, met gedachten en gevoel verbonden aan ons ik­je. Het ego is de grootste bron van
onwetendheid en onze grootste verslaving is het denken. Dit denken zal nooit de Werkelijkheid
kunnen ervaren van het Zijn. Ons denken creëert tijd, ruimte en objecten, het Zijn is eeuwig, tijdloos,
ruimteloos, onbegrensd, eeuwig in evenwicht. Belangrijk is om de kracht van aandacht te
ontwikkelen. We kunnen onze aandacht richten op mantras, ademhaling of op de natuur. Het
belangrijke is dat we niet blijven hangen in de uiterlijke zaken van die objecten, maar stilstaan bij het
wezen achter de namen en vormen. Het is gebruik maken van onze subtiele zintuigen, zodat we echt
kunnen ruiken, proeven, zien, voelen en horen. Met behulp van deze zintuigen en in het bijzonder het
zesde zintuig dan kunnen we de woorden van een meester zoals Jezus begrijpen en dan hebben we
voor ons zelf geen gelijkenissen meer nodig.

Opheffen van angsten
De belangrijkste illusie die we zullen moeten overwinnen is die van de gedachten dat we nog bevrijd
moeten worden. Dat verlangen van bevrijding moeten we leren opheffen, zoals we ook de angst voor
het grote onbekende moeten leren opheffen. Het is tijdens ons leven leren sterven. In deze westerse
wereld ligt aan basis van het leven enkel en alleen angst. Angst is de pijn om de verbinding te
verliezen met dat wat we kennen en aan gehecht zijn. Ons gebrek om te leven in het bewustzijn van
het NU bindt ons aan het lot. Ons handelen moet vrij zijn van het lot, ongebonden. Dit is Karma Yoga. Herinneringen zijn de lasten waaraan wij als slachtoffer willen vastklampen. Het zijn onze
innerlijke (materiele) bezittingen waarvan we ons moeten onthechten. Alle problemen die we uit
vrede benaderen worden opgelost, maar wat we in dualiteit benaderen veroorzaakt steeds maar weer
conflicten. Ons lijden moeten we niet ontvluchten maar leren begrijpen wat er achter zit. Er zou
slechts één motief voor ons handelen moeten zijn, je zelf en andere mensen tot een hoger bewustzijn
en tot Christusbewustzijn brengen.

Belang meditatie
Meditatie is ons belangrijkste hulpmiddel. Het zijn is geen consumptie artikel zoals een bromfiets of
een auto die we gebruiken. Mediteren is niet enkel bedoeld om spanningen te verminderen of je
lichamelijk en geestelijk lekker te voelen, maar om God lief te hebben. Yogabeoefenaars zijn geen
slappelingen, maar dappere mensen die zichzelf onder ogen willen zien en daardoor geschikt zijn om
die zoektocht naar God aan te vangen. God behoort tot geen enkele religie of kerk, maar is van alle
mensen. Yogis (leermeesters) bedienen alle mensen zonder aanzien des persoon, van welke ras,
religie dan ook.

Tot slot: Kathaka Oepanishad
Met zijn wortel boven, de takken onder
Glanst de eeuwige vijgenboom.
Dat waarlijk is het Loutere, is Brahman.
Dat waarlijk heeft het onsterfelijke,
Waarop alle werelden rusten,
En geen enkele valt er ooit buiten.
Dit waarlijk is Dat.
Zijn vorm is niet waar te nemen
Niemand ooit ziet Hem met het oog.
Hij wordt door het hart verbeeld, door verstand en geest.
Wie Dat kennen, worden onsterfelijk.
Als de vijf waarnemingen ophouden
Tezamen met het verstand
En de rede rust…
Dit, zeggen zij, is de hoogste weg.
Dit beschouwen zij als Yoga.

Om, shanti, shant, shanti

Nieuwegein, 3 februari 2008


BIJLAGE: Verklaring van enkele Bijbelteksten

Mattheus 10 (Achtergrond van gelijkenissen)
Zijn leerlingen stelde aan Jezus de vraag: “Waarom spreekt U tot hen in gelijkenissen?”. Hij
antwoordde: “U bent gezegend om de geheimen van het Rijk der Hemelen te kennen, maar aan
anderen is dat niet gegeven. Aan wie dit wel geschonken is, deze zal gegeven worden en wel in
overvloed…”. “Als ik tot hen spreek in gelijkenissen dan is dit omdat zij ogen hebben en niet zien
en oren hebben en niet horen…”.

Toelichting
Hogere kennis over de “Kracht van de Stilte”, de Oerbron van onze energie, onze goddelijke
oorsprong is (nog) niet voor iedereen weggelegd. We mogen “geen parels voor de zwijnen gooien”,
zoals Jezus sprak. Een mens kan slechts waarnemen wat hij weet en wat men niet weet, ziet men
niet. Door te spreken in “gelijkenissen” wordt het bewustzijn van mensen gericht op de hogere
kennis, waardoor de Ziel in hen kan ontwaken of anders gezegd in kracht kan toenemen.
De bron van deze kracht ligt in de stilte van onze geest.
“Geheimen van het Rijk der Hemelen” slaat op de kosmische evolutie en de natuurwetten die hieraan
ten grondslag liggen. Het zijn de subtiele werelden die op de diverse bewustzijnsniveaus in de
werelden van de kosmos een evolutionair bestaan hebben, deels zichtbaar en deels onzichtbaar.
Het “ontvangen van overvloed” duidt op het verkrijgen van die hogere kennis en inzicht om de cirkel
van leven en dood (reïncarnatie) voorgoed te doorbreken zodat die mens die deze kennis heeft
verworven, weer terug kan keren naar het “Huis van de Vader”. In de yogageschriften spreekt men
vaak over de godendrank (Soma).
De mens (man en vrouw) is geschapen naar Gods evenbeeld zo staat in de Bijbel en duidt er op dat
er een relatie is tussen de subtiele werelden (macrokosmos) en de mens (microkosmos). Ook de
Griekse mythologie (het orakel van Delphi) wijst op deze relatie, namelijk: “Know thy Self” (ken uw
innerlijke hogere Zelf of Ziel). In de oudheid wist men dus al dat de kennis van de subtiele anatomie
van de mens (microkosmos) ons dus naar de kennis over onze goddelijke oorsprong en naar die van
de kosmos brengt.
De zoektocht naar onze oorsprong brengt ons zeker ook naar de oorzaak van alle menselijke
problemen die door Patanjali zo mooi verwoord is in de filosofie van de Klesas (onwetendheid,
egoïsme, hebzucht, haat en angst voor de dood). De ervaringen uit dit leven of uit onze vorige levens
bepalen mede onze karmische problemen die we in ons leven zullen moeten overwinnen. Dit geldt
eveneens voor de kosmos die ook haar karmische problemen zal moeten oplossen. De
fijngevoeligheid van het voertuig van de Ziel (ons lichaam) bepalen in hoge mate vanuit welk
bewustzijnsniveau de kracht van de Ziel tot uiting zal komen. Zo is bijvoorbeeld het bewustzijn van
een steen, plant, dier, mens, Godmens, maar ook van bijvoorbeeld de planeten in ons zonnestelsel
verschillend van elkaar. Soms spreken we over een tweezijdige evolutie. Aan de ene kant de Ziel
(altijd onveranderlijk en tijdloos) aan de andere kant het voertuig waarmee de Ziel tot expressie
komt.
Bovenstaande is de kern van de Yogawetenschap (Atman Vidhya) en alle Yogatechnieken (zoals in
de Hatha Yoga Pradipika uitgewerkt), namelijk het ontvankelijk maken van het lichaam (tempel of
voertuig van onze Ziel) voor de hogere energieën, zodat de zielskracht beter tot expressie kan
komen. We kunnen dan groeien naar hogere bewustzijns­ en waarnemingsniveaus zodat we onze
karmische tekortkomingen kunnen vernietigen. Het achtvoudige Yogastelsel van Patanjali wijst op
dit gegeven en ondersteunt de mens daarin. Dit stelsel begeleidt ons op het Pad van Bevrijding van
de Ziel. Onze geestelijke leraren (Goeroes) helpen ons daarbij. De Yoga is door de goden aan de
mens geschonken (zie de aanhef van de Hatha Yoga Pradipika en het verhaal van Matsyendra – de
vismens) om het uiteindelijke doel van de mens, namelijk bevrijding, te realiseren.

Lucas 10 (Het voornaamste gebod)
Een wetgeleerde trad naar voren en vroeg aan Jezus: “Meester, wat moet ik doen om het eeuwig
leven te verwerven?”. “In de wet staat: “Je moet God liefhebben met heel je hart en ziel, met al je
krachten en met heel je verstand? en je naaste als je zelf”. De Meester antwoordde: “Je hebt gelijk,
doe dat en je zult (eeuwig) leven”. Als reactie daarop vroeg de man: “Wie is dan mijn naaste? ”. En
hij antwoordde met de gelijkenis van de “barmhartige Samaritaan”, die een slachtoffer verzorgde
nadat eerst een Joodse priester voorbij was gelopen.

Lucas 17 ( Komst van Rijk Gods)
Toen Hem door Farizeeërs de vraag werd gesteld wanneer het Rijk Gods zou komen, antwoordde de
meester: “De komst van het Rijk Gods kun je niet waarnemen. Men kan niet zeggen: Kijk hier is
het, of daar is het. Want het Rijk Gods is midden onder u”.

Toelichting
God (Oerbron van alle energie) is in de mens en in alles wat leeft en beweegt en zijn bestaan krijgt.
Met “heel je hart en ziel e.d. God liefhebben” en dus in alles God zien, is Bhakti Yoga.
Met “al je krachten lief hebben” wordt hier de zielskracht bedoeld en het goddelijke bewustzijn dat
daar aan gekoppeld is. In dat verband wordt ook wel gesproken van Christusbewustzijn en de Heilige
Geest die is neergedaald. Daar duidt de gebeurtenis op na de Hemelvaart van Jezus toen de
discipelen in verwarring achter bleven. Een heilig vuur daalde neer boven hun hoofden en zij gingen
“spreken met tongen”. De universele taal van de Ziel die iedereen (ooit) zal begrijpen.
Het zijn voor mij die stille dragers, die ik “Licht en Liefde” noem, als we die intense, maar
onzichtbare kracht ervaren en ons laat zeggen: “God is Licht en Liefde” (Sat­Shid­Ananda) of “Het
is niet Dit en niet Dat (Neti, Neti) of “De Vader en Ik zijn EEN”.
Met andere woorden. Het is die kracht van de stilte die we kunnen ervaren als we in Yoga (citta vrtti
nirodha) zijn en het Zelf haar ware gedaante (svarupa) toont, zoals Patanjali in zijn Yogasutra
aangeeft. De krachten die opkomen tijdens de contemplatie (Samadhi: Vikalpa, Vitarca, Vicara,
Ananda, Asmita, Nirodha) in de beweging op de golven van bewustzijn en en niet­bewustzijn
(samprajnata en asamprajnata).

Johannes 1 (Schepping)
In het begin was het Woord en het woord was bij God en het Woord was God. Alles is door Hem
geworden en zonder Hem is niets geworden van wat er bestaat. In Hem was leven en dat leven was
het Licht van de mensen.

Openbaringen van Johannes (hemelse hof boekrol met 7 zegels)
Daarna had ik een visioen: Ik zag een deur in de hemel die open stond en de stem zo luid als een
trompet, riep: Kom hier omhoog, dan zal ik u tonen wat gebeuren moet. Johannes raakte in
geestvervoering. En zie er stond een troon in de hemel en op die troon was iemand gezeten.
Rondom de troon was een regenboog. Vier en twintig tronen omringden de troon en op die tronen
waren 24 oudsten gezeten, gekleed in witte kleden met gouden kronen op het hoofd. Er brandde
vurige fakkels voor de troon. Rondom de troon waren ook vier dieren die Hem dag en nacht
verheerlijkten. Toen de oudsten dit zagen, wierpen zij hun kronen af en aanbaden hem zeggend:
“Waardig u ben onze Heer en onze God en de Heerlijkheid en de Eer en de Macht, want Gij hebt het
heelal geschapen, door Uw Wil ontstond het en werd het geschapen. Aan de rechterkant zag ik
verder een boekrol van binnen en buiten beschreven en verzegeld met 7 zegels. En ik zag een
machtige engel die riep: “Wie is waardig het boek te openen en zijn zegels te verbreken”.

Toelichting
Het “Woord” (Logos of AUM) heeft hier de betekenis van een Oerkracht in de vorm van een klank
die de schepping (wereld van manifestatie) op gang heeft gebracht. Het is de kracht die de Oceaan
van Energie in beweging heeft gebracht. In feite heeft die kracht de stilte doorbroken. In de
Bhagavad Gita kunnen we lezen (BG XIII 13­17): “Luister naar het sublieme Woord, het grootste
geheim van alles. Het resultaat is het eeuwige leven”. In de Yogageschriften wordt die
energiebeweging die tot stand gekomen is ook metaforisch weergegeven door kosmische in­ en
uitademing van Brahma(n).
Brahman in zijn hoedanigheid als Brahma (Schepper), Vishnu (Evenwicht) en Siva (Vernietiger)
bracht alles in beweging (trigunas) en met behulp van Prakrtti (Oerstof) en de elementen (aarde,
water, vuur, lucht, ether) werd het goddelijke Plan (Blauwdruk van kosmos en de mens) gerealiseerd.
God schiep de mens naar zijn evenbeeld. En God zag dat alles goed was (zie Genesis). Hij schiep de
wereld in zes dagen en God zegende de zevende dag en maakte deze dag heilig, want op die dag
rustte God van al het werk dat Hij scheppend tot stand heeft gebracht.
De “zeven dagen” vergelijk ik met de zeven energiecentra (bewustzijnsniveaus). Het zevende
energiecentrum (Sahasrara) is heilig verklaard omdat daarmee zijn schepping was voltooid. Zeven is
het getal van de voleindigheid. Dat centrum is dus het centrum van rust. De Mantra Yoga maakt
gebruik van de kracht van de klank of het woord. Iedere energiecentrum (Chakra) heeft zijn eigen
klankkleur (Lam, Vam, Ram, Yam, Ham, Tham en Aum).
Johannes had duidelijk kennis van de subtiele anatomie. De “zeven zegels” die verbroken moeten
worden om toegang te krijgen tot het betreffende bewustzijnsniveau. De “24 tronen en 24 oudsten”
keggen een verbinding met Sankya Yoga, die ook uitgaat van 24 beginselen rondom de Ziel. De
“vier dieren” of windrichtingen slaan ook op de vier engelen die de toegang bewaken van het “aardse
paradijs” .

Johannes 3 (Wedergeboorte)
Een voorname Farizeeër kwam s’nachts bij Jezus met de vraag: “Meester, wij weten dat u een
Godsleraar bent vanwege de wonderen die u kunt verrichten”. (Hoe hebt u dit vermogen gekregen).
De Meester gaf hem als antwoord: “Voorwaar ik zeg u als iemand niet wedergeboren wordt uit
water en geest kan hij het Rijks Gods (en haar vermogens) niet zien”.

Toelichting
Met “wedergeboorte” wordt het volgende bedoeld. Er is een stoffelijke en geestelijke geboorte. De
stoffelijke geboorte leidt naar de dood (uit stof ben je gemaakt tot stof zul je wederkeren). De
geestelijke geboorte naar het Christusbewustzijn, het ontvangen van de heilige geest als beloning
(nectar) en uiteindelijk naar bevrijding als Ziel. Wederopstanding van Christus is voor iedereen
weggelegd (voor hen die oren heeft om te horen en ogen om te zien) via eigen geestelijke ervaring,
een spirituele doop.
De doop met water is symbolisch, zoals een lotus drijft op het water (van emoties), zo zal de geest
ook drijven op het water. Er zijn zeven of drie inwijdingen (bewustzijnsknooppunten? zie HYP)De vermogens zijn in de Yogawetenschap bekend (zie hoofdstuk 3 van Patanjali). De vermogens
ontstaan door kennis van de natuurwetten. Hoe hoger het bewustzijn hoe meer geheime kennis
hierover zal worden vrijgegeven.

Johannes 14 (Hereniging bij de Vader)
Jezus zei: “Geloof mij, ik ben in de Vader en de Vader is in mij of gelooft het omwille van de
werken die ik heb gedaan. Ik zeg u: wie in mij gelooft zal ook zelf de werken doen die ik verricht.
Ja, grotere dan die zal hij doen, omdat ik naar de Vader ga (Christusbewustzijn).

Toelichting
“Ik ben in de Vader en de Vader is in mij”. Hier wordt hetzelfde bedoeld als “de Vader en ik zijn
EEN”. De Ziel is als een waterdruppel uit de grote oceaan die tijdelijk gescheiden is van zijn
oerbron. Zij is dit besef kwijt door een verkeerde identificatie. Hier is sprake van de aantrekkende
krachten van de wereld van manifestatie. De Ziel is haar goddelijke oorsprong vergeten en moet
ervaringen opdoen in de wereld van manifestatie om weer tot besef te komen wat haar Ware Aard is.
Zie ook de gelijkenis van de “Verloren Zoon” die terugkeert naar het “Huis van zijn Vader”.
Achtergrond hier is de leer van de reïncarnatie welke door de christelijke kerk uit de Bijbel is
geschrapt maar op diverse plaatsen nadrukkelijke betekenis heeft om de Bijbel te kunnen begrijpen.
Dit wordt heel mooi weergegeven door de mantra “Soham Hamsa Tat Twam Asmi”.
Jezus is het grote voorbeeld dat ieder mens Christusbewustzijn kan ontvangen tijdens zijn leven en
daarmee de cyclus van leven en dood kan doorbreken.
“Werken verrichten” duidt op Karma Yoga: Dienstbaarheid aan de mens gebaseerd op Liefde. Deze
Yogavorm maakt gebruik van de “kracht van de liefde”.

Achtergrond schrijver
Klaas Stuive (yogabrahmacharya) was 35 jaar politieofficier bij de politie Utrecht. Nu is hij mededirecteur van
organisatie­ en adviesbureau In­pact, die werkzaam is op het gebied van politie en veiligheid. Hij is voorzitter en
Yogadocent bij de Stichting Raja Yoga Nederland en medeoprichter van Samenwerkende Yogadocenten Nederland
(SYN). Van zijn hand zijn diverse publicaties en boekjes over Yoga verschenen.
In mei 1992 werd de Vereniging Raja Yoga Regio Utrecht in Nieuwegein opgericht. De vereniging is voortgekomen uit
een groepje politiemensen, die Yoga zijn gaan beoefenen en enthousiast zijn geworden over de ongekende mogelijkhe­
den van Yoga voor de mens en samenleving. In oktober 2007 is de Vereniging omgezet in een Stichting. De stichting
voelt een innige verbondenheid met prof.dr. P.R. Sharma, oprichter van het Ram Ruksmini Instituut in Jodhpur (India) en
Swami Veda Bharati, leider van de Himalayatraditie (Rishikesh, India). Verder voelt zij zich verbonden met alle
religieuze stromingen, die uitgaan van het "Universele" in ieder mens.
De Stichting voert een oorspronkelijk Tibetaanse logo, waarin de vijf elementen worden uitgedrukt en het AUM teken de
verbindende factor vormt. De kleuren zijn die van een monnikspij. Het logo staat omschreven in de “Geheime Leer” van Madam Blavatski. De Stichting heeft een eigen Opleidingscentrum in Nieuwegein en biedt cursussen en opleidingen in Yoga aan. Deze Yogaopleidingen voldoen aan de normen van de International Yoga Association (IYA). Nadere informatie over onze cursussen en opleidingen is te vinden via www.raja­yoga.nl.

______________________________________________________

1.   Volgens de natuurkunde bestaat er van elk soort deeltje een antideeltje, dat een aantal fysische eigenschappen hetzelfde heeft, maar
ook een aantal precies tegengesteld (+ en ­). Materie die hieruit is samengesteld, heet antimaterie. Als een deeltje materie met zijn
antideeltje botst, annihileren ze elkaar. Annihilatie is, in de kwantumfysica, het proces waarbij een deeltje en zijn antideeltje bij elkaar
komen en elkaar wederzijds vernietigen. Dit levert zeer veel energie op, want de volledige massa van beide deeltjes wordt in energie
omgezet. In ons het heelal bevindt zich bijna alleen gewone materie. Dat is opmerkelijk omdat uit het "niets" materie en antimaterie in
gelijke hoeveelheden ontstaat. Een hypothese is dat een groot en nog niet waargenomen deel van het heelal volledig opgebouwd is uit
antimaterie. Bij het ontstaan zou alle materie in één deel en de antimaterie in een ander deel terecht zijn gekomen. Het Ying en Yang
symbool zou daar op wijzen.