Berichten

Welkom bij het laatste nieuws en alle laatste agendapunten die u niet mag missen!

Vorige pagina | Overzicht

Kasyapa Sutra's

Toegevoegd op 30-11-1999

De Kasyapa Sutra

Introductie

Er zijn slechts 15 Sutra’s, die door Rishi Kasyapa zijn doorgegeven. Het bevat een eenvoudig, maar helder concept om tot verlichting, Zelfrealisatie of bevrijding te komen. Een Sutra kun we omschrijven als een aforisme, een notendop of zaadje van wijsheid,  een zilveren draad die ons verbindt met het hoger bewustzijn. In de orale traditie van de Yoga is 15 een beperkt aantal die we gemakkelijk kunnen onthouden en reciteren.

Deze Sutra’s zijn niet echt bekend, ondanks dat Kasyapa een boeiende, kosmische historie heeft. Hij was één van de 7 Rishi’s waar Patanjali ook over heeft gesproken als hij zegt dat Isvara de leraar was van de 7 grote leraren, Kastapa was één van hen. Hij had twee vrouwen (Diti en Aditi) die hem 12 goden, zoals Indra, Agni, Mitri, Varuna, Soma, etc.  schonken en vele andere halfgoden. Hij wordt dus gezien als de vader van de schepping van ons Zonnestelsel.

Moge dit notendopje van wijsheid een herinnering zijn aan ons verblijf in Rishikesh van zaterdag 18 februari tot en met vrijdag 3 maart 2017.

Hari Om,

Klaas

 

 

Sutra 1

 

prarabdha vasat janma

 

Oorzaak van geboorte is nog niet uitgewerkte Karma.

 

Toelichting:

‘Janma’ betekent geboorte en ‘Vasat’ gebondenheid. ‘Prarabdha’ is de nog niet uitgewerkte Karma uit ons vorige leven. Deze waren opgeslagen in Karamasaya of Chitta, ons geheugen. Vanaf de geboorte van het universum trad de wet van Karma in werking. Deze wet regelt dat uiteindelijk alles weer terugkeert naar het Volmaakte.

Er zijn vier soorten van Karma:

1.      Samsksipta Karma, is Karma dat is afgedaan.

2.      Vartmana Karma is huidige Karma.

3.      Prarabdha Karma dat begonnen is in het verleden en nog vrucht moet dragen in de toekomst. Dit Karma bepaalt ons levenspad (Dharma).

4.      Nitya Karma is het eeuwige Karma en het betekent eigenlijk Yoga, volmaakte eenwording met de oerbron van alles. Deze volmaakte stilte, deze oerbron van alles, bevat het eeuwige Karma voor een nieuw ‘kosmisch tijdperk’ (Manvatara).

5.       

 

Sutra 2

 

kama bandham jiva bhavam

 

Het bestaan van Jiva’s is verbonden door verlangens.

 

Toelichting:

‘Kama’ betekent verlangen. ‘Bandham’ is gebondenheid. ‘Jiva’ is de individuele ziel of het geïncarneerde ego. ‘Bhavam’ betekent bestaan. Het bestaan van alle Zielen (geïncarneerde ego’s) zijn door verlangens (Vasanas) gebonden aan de schepping. Dat verlangen maakt hen onderdeel van de Wet van Karma. Als er geen verlangens zijn, dan zouden Jiva’s niet bestaan.

Zonder ego’s is er geen schepping mogelijk, immers Atman, het innerlijk Zelf is als Brahman onbegrensd, alles doordringend, volmaakt en zuiver. Een ego is een Tattva, een goddelijke eigenschap, net als intelligentie (Buddhi) en geheugen (Chitta). Een schepping vindt allereest plaats binnen de geestelijke Tattva’s, daarna in de subtiele en vervolgens komt de schepping tot manifestatie binnen de grofstoffelijke Tattva’s. Zo zijn er 24 Tattva’s volgens de Samkhya filosofie of 108 Tattva’s volgens de heer Siva.

 

 

Sutra 3

 

janma sresthatvam mrtyun jayatvam

 

Het ultieme doel van het leven (of van geboorte) is de overwinning van de dood.

 

Toelichting:

‘Sresthatvam’ betekent ultieme doel. ‘Janma’ is geboorte. ‘Mrtyun’ is de dood en ‘Jayatvam’ betekent overwinning op. Ons ultieme (en enige) doel in ons leven is de cyclus van leven en dood te doorbreken, dus de dood te overwinnen. Dat betekent dat we boven de wet van Karma zijn uitgestegen.

Anders gezegd: geen verlangens meer om te ervaren, omdat we ons Ware ZIJN hebben herontdekt. Het pad van Dharma heeft ons een hoeveelheid ervaringen opgeleverd, ervaringen leiden tot kennis, kennis tot inzicht en inzicht tot realisatie. Wat heeft het dan nog voor nut om geboren te worden? Immers, er is geen enkele verlangen, verbinding of identificatie meer met de buitenwereld. We zijn dan een Jivanmukti, een bevrijde Ziel op aarde!

 

 

Sutra 4

 

kama aradhanena vidya avidya phalitam.

 

De vruchten van de pogingen om verlangens te bevredigen zijn kennis of onwetendheid.

 

Toelichting:

Voor het zover is moeten we nog vele pogingen ondernemen om tot kennis te komen! Helaas, niet alle ervaringen leiden tot de juiste resultaten.

‘Kama’ is verlangen, ‘Aradhanena’ bevrediging van verlangens, ‘Vidya en Avidya’ is kennis en onwetendheid. ‘Phalitam’ betekent vrucht. Ons hele leven is een zoektocht naar herontdekking van onze volmaaktheid. Die zoektocht leidt ons naar allerlei ervaringen en zolang we via de ervaringen onze ware aard nog niet hebben herontdekt, zullen we moeten blijven ervaren. We zijn vergeten dat die zoektocht enkel en alleen plaats kan vinden in ons innerlijke, via hogere Yoga!

Ervaringen zijn altijd duaal:

1.      Ik vind ze leuk of niet leuk.

2.      Ik wordt er gelukkig of niet gelukkig van.

3.      Ik wordt er rijk of arm van.

4.      Ik voel me blij of verdrietig, etc.

Patanjali heeft daar een briljante filosofie over verwoord in zijn Yogasutra’s, namelijk de zogeheten Klesa’s: hinderpalen op ons weg naar herontdekking van onze Ware Aard (Svarupa).

Deze hinderpalen zijn:

1.      Bij de geboorte zijn we vergeten (onwetend geworden) wat onze Ware Aard is;

2.      Ons ego denkt dat hij de ware bestuurder is in ons leven

3.      Ons ego probeert enkel het geluk aan te trekken

4.      Ons eg probeert alle ongeluk van zich af te stoten

5.      Ons ego houdt zich vast aan het leven en heeft daardoor angst voor de dood.

Waar moeten deze ervaringen dan uiteindelijk naar toe leiden?

In dit levens zullen we dus ervaringen moeten opdoen met als doel onze volmaaktheid te herontdekken. Deze ervaringen kunnen leiden tot:

1.      Kennis en inzicht en loslaten van Karma.

2.      Geen kennis of onwetendheid of vasthouden van Karma.

 

Sutra 5

 

srsti dharmena jiva yatra

 

De schepping van Jiva is een (kosmische) reis, een zoektocht naar Dharma.

 

Toelichting:

‘Srsti’ is schepping. ‘Dharma’ is het ideaal of absolute en eeuwige Waarheid. ‘Yatra’ is reis.

De pelgrimstocht van Jiva (geïncarneerde ego) is een zoektocht door alle werelden van manifestatie heen naar Sanatana Dharma (Volmaaktheid, naar absolute, eeuwige Waarheid)

 ‘Alles is volmaakt en als je iets uit die volmaaktheid wegneemt, dan blijft dat stukje altijd volmaakt’, zo luidt een Sloka uit één van de Upanishads. Dat stukje is de zogeheten ‘druppel uit de oceaan’. We noemen dat ons innerlijk Zelf of onze Svarupa.

Bij onze geboorte hebben we dat gegeven (we zijn innerlijk volmaakt) als DNA meegekregen. Dat innerlijke gevoel drijft alle mensen (alle geïncarneerde ego’s bewust of onbewust) naar verkenning van hun mogelijkheden, naar de uiterste grenzen van het bestaan, naar volmaaktheid, naar de Absolute Waarheid achter ons leven op aarde.

Het woord Dharma gebruiken we voor verschillende betekenissen.

1.      Dharma als levenspad, dat ons brengt naar vele ervaringen in het leven.

2.      Dharma is eeuwige wet van de absolute Waarheid achter ons bestaan.

3.      Dharma is als een geldstuk: Dharma is kop en Karma is munt.

 

Wat moet uiteindelijk het resultaat van die zoektocht, deze pelgrimstocht zijn?

 

Sutra 6

jiva sau bhagyam prakasanam

 

Het ultieme resultaat van Jiva (geïncarneerde ego) is het verkrijgen van verlichting (Zelfrealisatie).

 

Toelichting:

‘Sau’ betekent excellent en ‘Bhagyam’ welzijn of resultaat. ‘Jiva’ is de geïncarneerde ego en ‘Prakasanam’ is verlichting of Zelfrealisatie.

De uiterlijke en innerlijke zoektocht moeten leiden naar verlichting, naar het wegnemen van het gevoel (bewust of onbewust) dat we nog moeten ontdekken wie we in werkelijkheid zijn. Realisatie is het vermogen van het ego (het kleine zelf) om absoluut tevreden te zijn met het gevoel van eenwording met Svarupa, diens ware ZIJN onze ware aard.

Er zijn dus  graduele en kwalitatieve verschillen tussen Verlichting, Zelfrealisatie en bevrijding!

‘Verlichting’ betekent dat onze geest het vermogen heeft gekregen tot Zelfinzicht, omdat Buddhi, ons onderscheidingsvermogen of het zesde zintuig is gaan werken. ‘De duisternis wordt verdreven door het innerlijk licht’ zo luidt een bekende Mantra (Om Asatoma Sat Gamaya. Tamasoma Jyoytir Gamaya, etc.)

‘Verlichting’ leidt naar ‘Zelfrealisatie’. Dat wil zeggen dat ons ego zich zelf blijvend Sattvisch heeft gemaakt en één voelt met het innerlijk Zelf. Volgens Boeddhistische begrippen is men dan een Boddhi Sattva.

‘Zelfrealisatie’ leidt uiteindelijk (kosmisch gezien) tot ‘Bevrijding’. De mens kan zich dus niet zelf bevrijden dat is een zegen of  “Genade Gods’, anders gezegd een kosmische inwijding.

 

 

Sutra 7

 

maya rahitasya siddha tva siddhih

 

Door kennis van Maya verkrijgt men het vermogen van alle vermogens.

 

 

Toelichting:

‘Maya’ is illusie, schepping of manifestatie.  ‘Siddhi’s’ zijn vermogens. Met de verbinding ‘tva’ betekent het: vermogen van alle vermogens.

Als men weet hoe de schepping ontstaat en beseft dat de schepping maar een tijdelijk fenomeen is, dan weet je ook hoe je de schepping kunt manipuleren ten goede of ten kwade. We spreken dan over witte of zwarte magie. ‘Witte magie’ dan stel je de vermogen in dienst van het goede (Karma Yoga) en leidt tot geestelijk rijkdom. ‘Zwarte magie’ staat slechts ten dienste van je ego of het verkrijgen van macht of materiële rijkdom. De ene vorm brengt je figuurlijk naar de ‘hel’ (los van Dharma) en de andere vorm figuurlijk naar de ‘hemel’ (verbonden met Dharma).

Deze kennis over de natuurwetten wordt vooral verkregen door toepassing van Samyama. Hoofdstuk 3 van Patanjali en een deel van hoofdstuk 4 gaan over het verkrijgen van vermogens en inzichten in de werking van de natuur.

Het woord ‘Maya’ wordt verschillend uitgelegd:

1.      Maya als een illusie, een verbeelding. die geen bestaan heeft.

2.      Maya als schepping die de  tijdelijkheid in zich heeft en dus zich zelf uiteindelijk vernietigt.

3.      Maya als scheppende kracht van de moedergodin Kundalini-Sakti of Parvati de echtgenote van Siva.

 

Sutra 8

Pasa chedanena sada sivatvam

 

Door het koord met Maya voor altijd los te knippen, verkrijgt men het absolute Siva bewustzijn.

 

Toelichting:

‘Pasa’ betekent koord, ‘chedana’ betekent losknippen. ‘Sada’ is voor altijd. ‘Sivatman’ is het verkrijgen van staat van Siva.

Door (zelfs) deze verbondenheid met de tijdelijke wereld van manifestatie (het koord met Maya) voor altijd los te knippen, verkrijgt men het Siva-bewustzijn (absolute, onbegrensde bewustzijn).

Als het ego het koord met Maya losknipt, dan laat deze al zijn begrenzingen los en komt men in het domein van het onbegrensd bewustzijn.

De schepping, de wereld van manifestatie, kent slechts begrensd bewustzijn, omdat het verbonden is met objecten, subjecten en namen. Laat men deze verbondenheid, deze begrenzing, los dan ontstaat het absolute, onbegrensd bewustzijn. Het loslaten van verbondenheid is gericht op ons ego.

 

 

Sutra 9

 

Jnana ajnana dvandvajam kolahalam.

 

Het conflict tussen kennis en onwetendheid veroorzaakt grote verwarring

 

Toelichting:

‘Jnana’ is kennis en ‘ajnana’ is niet-kennis. ‘Dvandvajam’ betekent conflict en ‘kolahalam’, grote verwarring.

De vraag is wat is juiste kennis en wat is onjuiste kennis?

 De beantwoording van deze vraag leidt tot verwarring en zinloze discussie, is de conclusie uit deze Sutra. Die verwarring ontstaat door bewijsbaarheid van wat juiste kennis is. Volgens Patanjai is ‘juiste kennis’ gebaseerd op ‘direct weten, gevolgtrekking of getuigenis.’ In de westerse wereld wordt iets voor waar of juist aangenomen als het mentaal logisch is en gebaseerd is op de vijf zintuigen van waarneming. De Yoga gaat uit van het zesde (intuïtie) en zevende zintuig (het weten) en vindt dat de eerste vijf zintuigen niet tot volledige kennis leidt. Alleen in Samadhi als we de begrenzingen van ons denken, objecten en subjecten hebben losgelaten, bevinden we ons in Svarupa-Sunya, de volle leegte.

 

Sutra 10

 

jayatvam dukhah hetuh

 

Overwinning (bevrijding van Maya) vernietigt pijn.

 

Toelichting:

‘Jayatvam’ is overwinning. ‘Dukhah’ is pijn en ‘hetuh’ vernietiging.

Het losknippen van verbondenheid met Maya (loskomen van de dualiteit) is de overwinning van de Ziel op ons ego. Het is de overwinning over het kwade, zoals bedoeld in de Bhagavad Gita, de overwinning van Arjuna en zijn leidsman Krishna op Kurushetra.

Volgens het Boeddhisme (en Patanjali in zijn Yogasutra’s) is alles in dit leven ellende of pijn. Als we onze geest kunnen brengen in het ZIJN, dan staan we boven de dualiteit (pijn en niet-pijn), boven onze gedachten. We zijn zonder gedachten en dus ook boven onze verlangens naar ervaringen. Patanjali geeft in zijn eerste paar Sutra’s aan, dat Yoga ons brengt naar onze essentiële aard, dat vormloos is. In andere gevallen identificeren we ons met onze belemmeringen en ego. Door deze verkeerde identificatie komen we terecht in ervaringen van pijn en niet-pijn.

 

 

Sutra 11

 

pranasiddhih santy ankuram

 

Het bereiken van volmaakte ademhaling schenkt iemand een bron van vrede.

 

Toelichting:

‘Prana’ is adem of energie en ‘Shiddi’ is vermogen. ‘Shanti’ is vrede en ‘ankuram’ is bron. Het verkrijgen van gevoel van vrede bereikt men door toepassing van Pranayama.

In deze Sutra wordt het belang van de wetenschap van de ademhaling genoemd. Er zijn vier soorten van ademhaling volgens Patanjali:

1.      Uiterlijk en de toepassing ligt op het gebied van reiniging (Kriya’s).

2.      Innerlijk en de toepassing is met behulp van concentratie (Dharana)

3.      De natuurlijke vorm betekent volledige gelijkheid tussen in-en uitademing (Kevala)

4.      Stopzetten is als we het bewustzijn van de ademhaling hebben losgelaten (Kumbhaka).

Pranayama, beheersing van adem en energie, is de rode draad in het achtvoudig Yogastelsel van Patanjali, immers alles is energie.

Wat is het doel van Pranayama?

 

Sutra 12

 

Ajapa pantam nirguna tattva nirupanam

 

Het steeds maar weer absorberen van de Tattva’s naar hun vormloze toestand.

 

Toelichting:

‘Ajapa’  is continue herhaling. ‘Pantam’ is drinken of absorberen of transformeren. ‘Nirguna’ betekent boven de toestand van de natuur. ‘Tattva’ is kwaliteit en ‘nirupanam’ is zonder lichaam of vormloze toestand.

Herhaling van Pranayama’s brengt ons naar absorptie (Laya) of transformatie (Parinama). Pranayama leidt namelijk naar: reiniging, concentratie, meditatie en contemplatie. In contemplatie vindt de volledige transformatie plaats. Door veel oefenen wordt dit vermogen van transformatie of absorptie permanent.

Patanjali zegt, dat om Yoga (Samadhi) te bereiken er sprake moet zijn van veel oefeningen (Abhyasa) in ongehechtheid (Vairayga). Met ongehechtheid wordt het vermogen om te ontspannen of loslaten bedoeld.

 

 

Sutra 13

 

nitya muktasya paramatma svarupnam

 

Degene, die eeuwige bevrijding heeft bereikt, heeft het Sublieme Zelf bereikt.

 

Toelichting:

‘Nitya’ is eeuwig en ‘muktasya’ is bevrijding en ‘paramatma’ is het sublieme Zelf. Svarupnam is ware aard.

Eeuwige bevrijding is van kosmische aard. Men is dan weer teruggekeerd naar de ‘Volmaakte Oorsprong van Alles’. In de Bijbel wordt gesproken over terugkeer naar het Huis van de Vader, in het verhaal van de ‘Verloren Zoon’.

Patanjali zegt hierover: ”1.2. Yoga Citta Vrtti Nirodhah 1.3. Tada Dhrastuh Svarupa’avastanam.” “3.3. Tada evartha matra-nirbhasam svarupa-sunyam iva samadhih.”

Eenwording is het loslaten van alle ego-beperkingen en brengen naar de toestand van stilte. Dan is de Ziener (ons ego) gevestigd in zijn Ware Aard. Dan is er nog slechts het ‘Onbegrensde bewustzijn’.

 

Sutra 14

 

advaita antam vimukti sthanam

 

Het onbegrensde van de Al-Ene is de verblijfplaats van hen, die bevrijding hebben bereikt.

 

Toelichting:

‘Advaita’ zonder een tweede en ‘antam’ onbegrensd en ‘vimukti’ die bevrijding heeft en ‘sthanam’ is woonplaats.

De Advaita Vedanta ziet slechts Brahman als de ‘enige zonder een tweede’. Er zijn verschillende stromingen in de Indiase filosofie die een genuanceerde opvatting hierover hebben. Zo gaat Samkhya uit van Dvaita (eeuwige twee): Purusha en Prakrtti. Discussie hierover leidt slechts tot verwarring!

In ieder geval:

 

Sutra 15

sri gurunathan sarva karana karanam

 

Sri Sat-Guru, de oorzaak van alle oorzaken, verdrijft alle onwetendheid (alle duisternis) (zonder enige twijfel).

 

Toelichting:

‘Gu’ is duister en ‘ru’ is het licht.  ‘Gurunathan’ de verdrijver van de duisternis of onwetendheid. ‘Sarva karana karanam’, de ultieme oorzaak van alles of de bron van alles.

Door verering van Brahman overwint men alle belemmeringen en doorbreekt men de cyclus van leven en dood. Brahman brengt licht in de duisternis. Twijfel daar niet over!

De gehele ‘Guru Gita’ is in deze sloka samengevat.

 

Om asatoma satgamaya…

Hier eindigt de Kasyapa Sutra’s.

Moge de Sutra's je inspireren!

Rishikesh, 1 maart 2017.