Berichten

Welkom bij het laatste nieuws en alle laatste agendapunten die u niet mag missen!

Vorige pagina | Overzicht

Universele Psychologie

Toegevoegd op 30-11-1999

De Geheime Leer deel III - met de titel ‘Universele Psychologie’ - is een uitgave van de Stichting Raja Yoga Nederland.

 

Inhoud

Dit deel vormt een symbiose met de vorige twee delen. De samensteller is er in geslaagd dit mystieke werk over de universele kennis van een geïncarneerde Ziel in samenhangende Sutra’s om te zetten, handzaam toe te lichten en de verborgen kennis te ontsluieren voor de serieuze beoefenaar van klassieke Yoga. Hij baseert zijn toelichting mede op het klassieke werk van Alice A.Bailey en Swami Yogeshvarananda Saraswati. Door zijn ruim 30-jarige kennis als praktiserende Yogadocent en -meester is hij in staat geweest om zijn persoonlijke ervaring in de toelichting in een heldere taal te verwerken en een handzaam karakter te geven. Hij sluit zich daarbij aan bij de Shankya-filosofie en minder bij de westerse occulte literatuur. In de voetnoten geeft hij extra informatie over de achtergronden van dit onderwerp. Het is daardoor een ‘mooi meesterwerk’ geworden.

Het werk is interessant, boeiend en geeft inzicht in de manier waarop onze geïncarneerde Ziel zijn weg vindt naar de mens en van daaruit een persoonlijkheid ontwikkelt. Om onze wereld te begrijpen, moeten we terugvallen op het hogere. Daarom gaat het werk in op de energetische invloeden van ons zonnestelsel, de planeten en de psychologische invloeden daarvan op onze persoonlijkheid. Diepere inzichten worden gegeven over de achtergronden van crisissen, problemen en spanningen. Ten slotte wordt uitgelegd op welke wijze de klassieke Yoga deze spanningen e.d. kunnen opheffen en wat dit voor invloed heeft op de aspecten van de Ziel in het Licht van Liefde en Wijsheid. Uiteindelijk leidt het werk tot het dieper besef wat ons ultieme doel is in het leven hier op onze aardbol.

Dit studieboek is een ‘must’ voor de echte Yogabeoefenaars en toekomstige Yoga-meesters.

 

Dankwoord

In alle nederigheid buig ik voor de Heer SIVA, de Meester van Absolute Wijsheid in Yoga. Jaya Jaya Siva Shambho, Mahadeva Shambo [1]. Nog dieper buig ik in alle nederigheid voor mijn Satguru (Brahman), de Allerhoogste bron van Subliem Geluk, zo ver weg, maar altijd dichtbij.

Ook buig ik met diep respect en in alle bescheidenheid voor Swami Yogeshvarananda Saraswati, Madam Blavatski en Alice Ann Bailey. In bijzonder zeg ik Namaste aan de Tibetaan Dwahl Kuhl, de oorspronkelijke groot leermeester van madam Blavatski. Hij heeft de verborgen kennis over de Ziel aan het begin van de 20ste eeuw nieuw leven in geblazen voor de moderne mensheid. Ik dank ten slotte alle mensen die mij de ruimte hebben gegeven dit werk te voltooien. Ik ben hen zeer dankbaar.

Ik heb het werk van Alice Ann Bailey ‘De Nieuwe Psychologie’ deel I en deel II als basis genomen, vrij vertaald, geïnterpreteerd op basis van mijn persoonlijke Yoga-ervaring, aangepast en omgezet in een meer toegankelijke opbouw en taal. De belangrijkste elementen in de tekst heb ik in Sutra’s (notendoppen van de essentie van wijsheid) omgezet, een gebruikelijke vorm in de wijsheidsboeken. Het werk  van Swami Yogeshvarananda Saraswati (Wetenschap van de Ziel) heb ik deels ingepast. Zijn werk is gebaseerd op de Shankya Yoga.

Deze wijze van werken biedt mij de mogelijkheid los te komen van de geschreven materie en in mijn gevoelswaarneming te komen.Binnen de Yoga noemen we dit Bhashya (intuïtief commentaar). Het wordt vooral gebruikt bij interpretaties van Sutra’s vanuit het ervaringsgezichtspunt van een commentator. Patanjali en Krishna noemen dit Abhyasa en Vairagya: over een langere periode met discipline loskomen van de materie en ongehecht deze materie analyseren.

Er zijn zeer duidelijke interpretatie-verschillen en aanpassingen in vergelijking met de genoemde werken. Zo heb ik de volgorde in een andere meer logische opbouw weergegeven en de inhoud aangepast op eigen inzichten. Het is dan ook een heel ‘eigen’ meesterwerk geworden. De verschillen neem ik volledig voor mijn rekening en verantwoording. Ik doe dit alles zonder commercieel oogmerk, enkel voor gebruik bij de docenten- en/of meesteropleiding van de Stichting Raja Yoga Nederland en serieuze, gevorderde Yogabeoefenaars. Vooral om de klassieke Yoga in Nederland op een hoger kwalitatief peil te brengen.

Nieuwegein, februari 2013.


Yogagroet

Namaste lieve mensen, Hari OM.

Voor ons ligt een belangrijke Yogadocument met de naam ‘Universele Psychologie’.

 

Waarom?

De verborgen kennis (Gupta Vidya) over de Universele Psychologie is in het westen nog volkomen onbekend. De werken van Madam Blavatski en Alice A. Bailey en Yogeshvaranda Saraswati zijn door vele klassieke Yogabeoefenaars (vanwege hun occulte en Indiase achtergrond) moeilijk te doorgronden, omdat de gebruikte begrippen niet helemaal overeenkomen met die uit de oude wijsheidsgeschriften uit India of het normale taalgrbruik in het westen. Het werk van Yogeshvaranda Saraswati, schrijver van de Wetenschap van de Ziel, is moeilijk voor ons te bevatten door het gebruik van Sanskriet. Zijn boek werd gebruikt voor de docentenopleiding binnen de Stichting, maar lijkt nu achterhaalt. Voor de westerse mens moeilijk te doorgronden. Vandaar een meer toegankelijke versie over de Universele Psychologie als logisch vervolg op de Geheime Leer deel I (Kosmische Evolutie) en deel II (Evolutie van de Mens), welke eerder van de hand van de samensteller zijn verschenen. Voor mij een symbiose, een geïntegreerd samengaan van kennis. Deze twee delen geven op hoofdlijnen de evolutie van de kosmos en de mens aan. Maar…

Hoe kunnen we deze ontwikkelingen nu psychologisch vertalen naar onze persoonlijkheid en de spanningen, problemen en crisissen die we in ons leven tegenkomen?Dat was mijn opdracht.

Dit studieboek geeft hierop antwoord. Yogadocenten en –meesters zullen in ieder geval deze esoterische (verborgen) kennis tot op zekere hoogte moeten beheersen en kunnen overdragen aan hun leerlingen. Door meer inzicht in de Universele Psychologie zullen zij in staat zijn hun leerlingen kwalitatief beter te begeleiden op het Pad van Yoga.

In alle bescheidenheid en met een liefdevolle groet,

Om Shanti, Shanti, Shanti.

Klaas Stuive MCM
(‘Sri Yogabrahmacharya’)

 

Proloog

Iedere keer als ik een boek samenstel over de klassieke Yoga is het de vraag:

Hoe werk ik het onderwerp zodanig uit dat een serieuze Yogabeoefenaar het begrijpt? Welke logische volgorde of rode draad is daarvoor nodig? Eigenlijk zeg ik tegen mij zelf: ‘Hoe leg ik het zodanig uit dat ik het zelf ook begrijp vanuit mijn levenservaring…’?

Dit werk is een stapsgewijze scheppingsproces, waarin er sprake is van een psychologische groei bij mij zelf. Het is onontkoombaar om autobiografische elementen uit mijn leven te vermijden. Dat is aan de ene kant wellicht de kracht en aan de andere kant een beperking, omdat iedere levenservaring uniek is. Hoe zag mijn psychologisch proces er uit:

 • Eerst is er een ideaal, een psychologische zelfbevestiging dat het belangrijk is om over Universele Psychologie te schrijven als een vervolg op de Geheime Leer deel I en II. Het beginstadium.
 • Dan is er het rijpingsproces om de mogelijkheden en de relaties te ontdekken, psychologisch het stadium van zelfontplooiing.
 • Vervolgens de methodiek van aanpak en werkwijze, maar vooral de logische volgorde, psychologisch het stadium van zelfbepaling.
 • Daarna werd het werk aangepast aan de mogelijkheden en behoeften van de doelgroep waarvoor je wilt scheppen, psychologisch het stadium van groepsbewustzijn.  
 • En dan uiteindelijk de uitwerking, de discipline om dagelijks daar mee bezig te zijn en het scheppingswerk te voltooien, het stadium van zelfexpressie.
 • Ten slotte het resultaat, de opluchting, het afstand nemen van je schepping, maar vooral het egoïsch loslaten, het stadium van zelfbevrijding.

Ik moet tegelijk denken aan het verhaal van Vyasa (de vermeende schrijver van de Bhagavad Gita) en Ganesha (de goddelijke zoon van de god Siva en zijn liefdevolle vrouw: Parvati). De olifant-mens Ganesha trad op als scribent voor de Bhagavad Gita onder voorwaarde dat hij alleen datgene zou opschrijven wat hij zelf zou begrijpen. Vyasa gaat in op deze voorwaarde. Ganesha gaf zich zelf daarmee de ruimte om af en toe toch een pauze te nemen en de hogere kennis tot hem door te laten dringen. Hij nam dus gelukkig een pauze om hogere kennis te kunnen begrijpen. Dat is de juiste houding voor de lezer bij het bestuderen van de Universele Psychologie. Neem af en toe een pauze…

Immers, Yogaonderricht is van een totaal ander type dan ons westerse onderwijs. De oude wijsheid laat zich niet makkelijk mentaal benaderen. Je moet er intuïtief in groeien! Van groot belang is dat je oprecht verdiept in deze oude kennis. Het belangrijkste resultaat is dat er een Yogabewustzijn ontstaat die op deze oude kennis is afgestemd. Vooral Yogadocenten en Yogameesters zullen in de toekomst een steeds grotere rol in onze samenleving gaan vervullen als ‘dienaar van de mensheid’. Daarom is deze kennis zo belangrijk.

We zijn als geïncarneerde Ziel hier op aarde gekomen om ervaringen op te doen en tot besef te komen wat onze ware aard is. Ons leven biedt mogelijkheden om als Ziel te groeien. Je zult je persoonlijkheid in je hogere Zelf moeten laten opgaan om de belangrijke rol als ‘dienaar van de mens’ op je te kunnen nemen. Je lichaam en geest zullen door Yoga in één lijn met je Zielenkracht moeten worden gebracht. Een levenshouding conform Yama’s en Niyama’s is een spiegel voor je handel en wandel. Iedere vorm van angst of twijfel, laat sie los, omdat ze  leiden tot verkramping en gebondenheid aan dit aardse leven. Buiten kijf staat dat je objectief kritisch moet blijven!

Uit de Geheime Leer deel I - over het ontstaan van de Kosmos - weten we dat de energiecentra de opbouwende krachten zijn in het gemanifesteerde heelal. Zij hebben ook een fundamentele invloed op de evolutie van de mensheid. Hoewel in de Geheime Leer deel II het ontstaan en de evolutie van de mens is uitgewerkt en daarbij de energiecentra zijn genoemd, is nog niet inhoudelijk het mysterie verklaard van deze centra en haar relatie met de kosmos, ons zonnestelsel, de aarde en de Ziel.

Daarom is het van belang om deze laatste en belangrijke relatie van de Geheime Leer in een deel III onder de titel ‘Universele Psychologie’ toe te lichten. Werkelijk een symbiose. Zo zal meer duidelijkheid ontstaan over de psychologische ontwikkeling van de mens, het stadium van zijn persoonlijkheid en de wijze waarop die ontwikkeling wordt beïnvloedt. Het geeft mogelijk antwoord op belangrijke vragen in je leven.

Waarom moet ik zijn, zoals ik ben. Waarom word ik steeds gepest in dit leven? Waarom duik ik met zoveel ambitie in mijn werk? Waarom voel ik mij tekort gedaan? Waarom moet mijn moeder of mijn vrouw zo vroeg overlijden of zoveel verzet in mij losmaken. Waarom eet ik mijn zorgen weg? Waarom ben ik gescheiden? Waarom, waarom, waarom?

Het antwoord op die pregnante vragen is het leerproces dat - als je het hogere begrijpt - je ook je eigen situatie beter gaat begrijpen. In dat leerpoces  leer je op een gegeven moment de WAAROM?-vraag  los te laten en het goede te onthouden. Want niets is ZINLOOS, anders zouden we Brahma(n) en ons zelf te kort doen! Dat is de reden waarom ik de Universele Psychologie niet heb beperkt tot ons als ‘klein mensje’, maar de inhoud heb geplaatst in een hoger en breder perspectief van ons bestaan.

Bij het bestuderen van dit werk zul je het bestaan van de Ziel voor waar moeten aannemen, als een kosmisch, energetisch en eeuwig verschijnsel.

We staan nu in het tijdperk van de Waterman en hebben het Vissentijdperk [2] afgesloten. De tijd is rijp om de mystieke kennis over de Universele Psychologie in een ruimere kring met elkaar te delen. De wetenschap zal meer en meer ‘oog en oor’ krijgen voor deze verborgen, esoterische kennis. Begrijp uiteindelijk dat ‘alles energie is’, alleen van verschillende frequenties, samenstelling en dichtheid. Deze levensbrengende energie is in wisselende gradaties overal in de natuur voelbaar aanwezig. Die energie is in al zijn Grootsheid over al aanwezig.

Alles wat gemanifesteerd wordt, is erop gericht om tot volmaaktheid te komen. Je kunt de ontwikkeling van onze Ziel en persoonlijkheid niet los zien van ontwikkelingen van de natuur of los zien van een nog groter Geheel, zoals de zon en de maan, de planeten, ons zonnestelsel. Als je ziet dat alles ingrijpt op elkaar, dan valt je mond open van verbazing. Hoe indrukwekkend is dit alles, hoe immens complex eigenlijk! Hoe meer je weet, hoe meer je beseft dat je niet weet en hoe bescheidener je wordt!

Een belangrijk adagium is: ‘Alle Zielen zijn één met de Alziel en er is nooit sprake geweest van afgescheidenheid’. De Oerbron van energie is Brahman, de Al-ziel. Daarin leven wij, bewegen wij en vinden wij ons bestaan. We zullen de aard van de (kosmische) mens moeten begrijpen en de (kosmische) uitwerking daarvan op de zeven krachtcentra. Onze krachtcentra zijn bewustzijn-én kenniscentra. Om dit adagium te kunnen begrijpen, zullen alle centra in zekere mate geopend moeten zijn om de subtiele kennis over ons bestaan te kunnen ontvangen. Van belang daarbij is de praktische beoefening van hogere meditatie en contemplatie daarbij.

Achter de beeldvorming over de relatieve (tijdelijke) en absolute (eeuwige) werkelijkheid van het leven zit een aantal gemeenschappelijke overtuigingen van de grote leermeesters. Deze overtuigingen kunnen we terugvinden in alle serieuze religies. We sommen een aantal daarvan op:

 • De overtuiging dat de Ziel en Brahman ten diepste één zijn.
 • De intuïtie dat de mens vervreemd is van zijn diepste wezen, dat hij onwetend is geworden en daardoor oneigenlijk en oppervlakkig leeft.
 • De overtuiging van de noodzaak om onderscheid te maken tussen wat wezenlijk en niet wezenlijk is, waarbij we onze ego en begeerten zullen moeten loslaten en ons daarvan zullen moeten onthechten.
 • De opvatting dat alles in de gemanifesteerde wereld, waarin we leven, een illusie of een droom is en dus niet wezenlijk.
 • Het idee achter Karma en reïncarnatie dat alle handelingen van mensen gevolgen hebben, waardoor men in een volgend leven op een bepaalde manier opnieuw geboren zal moeten worden en opnieuw zullen moeten beleven tot dat we die ervaringen kunnen loslaten.
 • De overtuiging dat we eens onze ware aard zullen beseffen en tijdens dit leven ons zelf kunnen bevrijden (Mosa) uit de cyclus van leven en dood.

In ieder geval zal in het tijdperk van de Waterman de Ziel voor vaststaand worden bewezen. Vanuit de Veda’s en Upanishads is dit geen kwestie! Als men een ingewijde is in de klassieke Yoga, zal men het bestaan van een geïncarneerde Ziel waarschijnlijk eerder begrijpen, aanvoelen en als een waarheid omarmen.

Natuurlijk hangt het inzicht hierover af van mijn vermogen om dit complexe onderwerp helder voor het voetlicht te brengen. Ik hoop dat ik daarin geslaagd ben. Daar heb ik alle vertrouwen in en baseer me daarbij op wat Krishna zegt in de Bhagavad Gita (XV.15):

‘Ik ben aanwezig in ieders hart en Ik geef iedereen het vermogen tot herinneren en begrijpen. Ik ben ook degene die dat vermogen weer wegneemt. Ik ben het onderwerp van alle geschriften, maar ook hun schrijvers en hun wijsheid. En Ik ben het Goddelijk Bewustzijn dat deze geschriften begrijpt’.

Moge dit studieboek je verder helpen in de ontdekking van je ware aard.

 

 

Algemene Samenvatting

We geven allereerst per hoofdstuk een algemene samenvatting om de rode draad over de Universele Psychologie aan te geven. Na het dankwoord en een proloog omvat deze Universele Psychologie zes hoofdstukken (Sloka’s). Ieder hoofdstuk is onderverdeeld in paragrafen (Stanza’s). Iedere paragraaf  bevat weer diverse Sutra’s. Dit zijn korte samenvattingen die bedoeld zijn om je daarop extra te kunnen bezinnen en/of te mediteren. Iedere Sutra wordt weer afzonderlijk toegelicht. Nu een korte samenvatting:

Hoofdstuk 1: Inleidende beschouwingen

Na een invocatie beschrijft het eerste hoofdstuk de oorsprong van het leven. De mens is van goddelijke oorsprong. Er worden aanwijzingen gegeven over de wijze waarop de (geïncarneerde) Ziel zal worden bewezen en hoe de Ziel neerdaalt en haar lichamen vormt om zich op stoffelijk gebied uit te drukken. Zij komt tot expressie via de zeven energiecentra. Deze krachtcentra zijn (psychologisch) bepalend voor de ontwikkeling van onze persoonlijkheid en de bevrijding van de geïncarneerde Ziel. Brahma is de Schepper, maar daarbij wordt deze Opperschepper gesteund door de zeven scheppende bouwers, de zeven heilige planeten in ons zonnestelsel. De Ziel heeft alle goddelijke of kosmische eigenschappen in zich, zoals intelligentie, ik-besef, geheugen, intuïtie, verstand, denken, horen, zien, voelen, proeven en ruiken. Vooral de rol van het ik-besef is alles bepalend in ons proces naar bevrijding. De geïncarneerde Ziel en haar goddelijke eigenschappen keren uiteindelijk weer terug naar haar goddelijke oorsprong: de Oerbron van Alles (Brahman).

Hoofdstuk 2: De Natuurrijken

Het elementalenrijk, mineralenrijk, plantenrijk en het dierenrijk hebben ieder op zich een essentiële bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de mens. De elementen en mineralen ons bottenstelsel. De planten en dieren onze zenuwstelsel, klierstelsel, bloedstelsel, spierstelsel en sensitieve systemen. De Ziel incarneerde in al deze werelden en heeft daar met behulp van haar goddelijke eigenschappen ervaring opgedaan om ons bewustzijn te kunnen verheffen tot het mensen- en godenrijk. Deze ontwikkelingen zijn bepalend voor de gevoeligheid van ons lichaam (ons ego) als een essentieel voertuig voor de expressie van onze Ziel.

Hoofdstuk 3: Het Mensenrijk

Dit hoofdstuk behandelt apart het mensenrijk. In het mensenrijk komen alle stelsels in ons stoffelijk lichaam als één geïntegreerd geheel samen. Dat is niet van de één op de andere dag gebeurd en er zijn vele mislukte pogingen geweest om de mens te scheppen. Dit geldt ook voor de geestelijke ontwikkeling. De mens is een kopij van de kosmos. Zij is een wandelende kosmische bibliotheek. De kosmische equivalenten van onze energiecentra zijn in ons zonnestelsel te vinden. We zien dit terug aan de invloed van de 7 heilige planeten op onze energiecentra. Zij beïnvloeden niet alleen de individuele mens, maar ook de onderscheiden mensenrassen. Vooral de verbinding tussen het kruincentrum (Sahasrara) en wortelcentrum (Mulandhara) is essentieel voor onze psychologische ontwikkeling. Daarin speelt de mystieke kracht van Kundalini-Sakti een belangrijke rol.

Hoofdstuk 4: De kracht van de geïncarneerde Ziel

Het grootste en vierde hoofdstuk bevat de kern over de verhandeling van de Universele Psychologie. Allereerst geven we inzicht in de ontwikkelingsstadia van de geïncarneerde Ziel, welke onvermijdelijk psychische spanningen opleveren in de groei van onze persoonlijkheid. Dieper gaan we in op de werking van de Wet van Karma. Het wordt op een theosofische manier uitgelegd. Dat vraagt meer invoelingsvermogen. We zullen onze kleine ‘Ik’ moeten koesteren, liefhebben, vergeven, opofferen om de goede zaken naar ons toe kunnen trekken, ten dienste van de mensheid. Om dienstbaar te kunnen zijn, zullen we (als ego) díe zaken moeten afstoten die hinderpalen zijn voor onze vooruitgang. Alleen op deze wijze kunnen we psychologisch groeien en de Wet van Karma buiten werking stellen.

De Universele Psychologie onderscheidt zeven Zielengroepen met ieder haar eigen Dharma. Maar voor alle groepen van Zielen gelden dezelfde universele voorschriften om als mens, als persoonlijkheid en als geïncarneerde Ziel te kunnen groeien. We zullen moeten streven naar een synthese tussen onze geïncarneerde Ziel en ego. Onze persoonlijkheid (ego) zal uiteindelijk volledig opgaan in het Goddelijk Bewustzijn.

De verborgen goddelijke visie, achter de schermen van ons leven, hebben we dan voor ogen gekregen. We zullen ons handelen op die visie moeten afstemmen en daarbij gebruik moeten maken van onze bovenzintuiglijke vermogen. Door ons vermogen om met ons hoger intellect (Buddhi) te leren onderscheiden, realiseren we het goddelijke ideaal en verbinden we ons weer opnieuw ‘tantrisch’ met de Oerbron van ons Bestaan (Brahman). Onze reis als geïncarneerde Ziel is dan ten einde.

Hoofdstuk 5: Ontwikkeling van onze persoonlijkheid

Een meer praktische toepassing van de Universele Psychologie vinden we in dit vijfde hoofdstuk. Hoe ontwikkelt onze persoonlijkheid als de kracht van de geïncarneerde Ziel energetisch steeds meer toeneemt? Deze vraag beantwoordt het vijfde hoofdstuk. We gaan dieper in op de gevolgen van inwijdingen en de psychische (maar ook lichamelijke) spanningen die daardoor voor de mens en samenleving kunnen ontstaan. Klassieke Yoga ondersteunt mensen bij hun persoonlijke ontwikkeling. De rol van de klassieke Yoga en die van de (toekomstige) Yogameester worden uitgelegd, maar ook haar risico’s. Realisatie van het goddelijk ideaal gaat gepaard met openbaring van Licht, Liefde en Wijsheid. Een goddelijk geschenk als een groot zegen!

Hoofdstuk 6: De Wereld-mens

Het afsluitend zesde hoofdstuk gunt ons een kijkje in de nabije toekomst van de mens. Er wordt geappelleerd aan ons voorspellend vermogen. Er wordt ons een blik gegund hoe die toekomst aan het einde van het Watermantijdperk en aan het begin van het Steenbok-tijdperk er uit gaat zien. Een wereldmens wordt geschapen. Ons vijfde (Arische) ras bereikt in de geestelijke mens op de zevende trede van haar evolutieboog haar hoogste punt. Met deze toekomstige blik eindigt de Universele Psychologie.

Epiloog

In deze epiloog kijkt de samensteller terug op de inhoud van de Universele Psychologie en zijn rol daarin. Er zijn relativerende opmerkingen. Als je vanuit de subtiele, hogere werelden naar onze wereld en ons leven kijkt, dan kun je niet anders dan je zelf heel klein voelen. Als je vanuit ‘ons wereldje’ naar de hogere werelden kijkt en je bekijkt je eigen bijdrage, dan wordt je bescheiden. Is alles een droom of werkelijkheid? De tijd zal het leren!

 

 


[1]De woorden Jaya Jaya Shiva Shambho, Mahadeva Shambho, betekenen: ‘Heil aan de Allerhoogste Heer, de Gunstige die geluk en vreugde brengt in de harten van alle mensen!’ Het sluit ook aan op de initiatie-Mantra die ik van mijn meester heb mogen ontvangen.

 

[2] De zon verschuift van het dierenriemteken Vissen naar het dierenriemteken van de Waterman, waar het ongeveer tot het jaar 2060 jaar in die omgeving zal blijven. Deze astronomische overgang gaat gepaard met grote veranderingen van ons menselijke bewustzijn. Volgens de oude Maya kalender eindigt op 21 december 2012 een lange cyclus van 25.800 jaar. Het einde van die cyclus is tegelijkertijd het begin van een nieuwe grote cyclus. Het betekent dus niet het einde van de mens, maar een nieuw begin in haar evolutionaire ontwikkeling. Het Vissentijdperkging uit van het collectieve onbewuste. Het Watermantijdperkbetekent het individueel ontwaken en het streven naar broederschap. Tegen de tijd dat we het Steenboktijdperk in gaan, zal er een nieuwe wereld-orde zichtbaar zijn. In ons bewustzijn groeien we van het materieel naar het geestelijk bewustzijn, van rationalisme naar intuïtie, van individualiteit naar groepsverbondenheid. In de jaren zestig werden de voorboden van het nieuwe tijdperk van de Waterman zichtbaar. In Lukas XXII vers 7-10verwijst Jezus naar het Watermantijdperk. Hij riep de discipelen en gaf hun opdracht het Paasmaal klaar te gaan maken, zijn laatste avondmaal. De discipelen vroegen waar ze het moesten klaarmaken. Hij antwoordde: ‘Als jullie de stad binnengaan, zul je een man ontmoeten die een waterkruik draagt. Volg hem naar het huis waar hij binnen gaat. De eigenaar zal je een ruime kamer laten zien en daar kunnen jullie het Paasmaal klaarmaken’. De waterkruik is het symbool van de Waterman! De Yogi Jezus gaf ons een kijkje in de toekomst!