De stichting

Stichting Raja Yoga Nederland, kiest voor kwaliteit in Yoga, gekoppeld aan persoonljkheidsontwikkeling, gebaseerd op 30 jaar ervaring in Yogaopleidingen. Vandaar dat we bijna 20 jaar geleden initatiefnemer en medeoprichter zijn geweest van Samenwerkende Yogadocenten Nederland (Benelux).

Stichting Raja Yoga Nederland, kiest voor kwaliteit in Yoga, gekoppeld aan persoonljkheidsontwikkeling, gebaseerd op 30 jaar ervaring in Yogaopleidingen. Vandaar dat we 20 jaar geleden initatiefnemer en oprichter zijn geweest van Samenwerkende Yogadocenten Nederland (Benelux).

De stichting, opgericht op 1 oktober 2007 in Nieuwegein, is in oorsprong ontstaan uit de Vereniging Raja Yoga Nederland, welke in mei 1992 in Nieuwegein in het leven is geroepen. Deze Vereniging (en later de Stichting) is voortgekomen uit een groepje politieagenten die de Raja Yoga zijn gaan beoefenen en enthousiast zijn geworden over de ongekende mogelijkheden van Raja Yoga voor mens en samenleving. De Stichting voelt een verbondenheid met prof.dr. P.R. Sharma van het Ram Ruksmini Instituut in Jodhpur (India), met Swami Rama, Swami Veda Bharati en Swami Ritavan Bharati, van stichting HYMNS (Himalaya Traditie) en verder met alle religieuze stromingen die uitgaan van het 'Universele' in ieder mens.

Organisatie

De Stichting staat onder spirituele leiding van Grootmeester Klaas Stuive MCM, heeft een bestuur, wordt ondersteund door een commissie en staat ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel. Zij heeft sinds 2016 een partnership (associatie) met Raja Yoga Almere, onder leiding van Yogameester Lion Elverding, tevens bestuurslid SYN. Tevens heeft de Stichting een partnership met Yoga-academie Tula in Schoten (België). Beide instituten hanteren dezelfde kwaliteitseisen als de Stichting voor al hun klassieke Yogaopleidingen. Deze eisen zijn vastgelegd in het Opleidingsplan voor Klassieke Yoga. De vereniging Samenwerkende Yogadocenten Nederland (SYN) heeft de Stichting en Raja Yoga Almere erkend als een kwalitatief opleidingsinstituut voor klassieke Yoga. Deze erkenning geldt voor al haar opleidingen.

Accreditatie als opleidingsinstituut

De Stichting is als Yogaschool (instituut) geaccrediteerd door SYN. Dat betekent dat de opleidingen zijn gebaseerd op een opleidingsplan, voor iedere opleiding een inhoudelijke studiegids aanwezig is, de opleidingen gegeven worden door erkende leraren, de tarieven en voorwaarden duidelijk zijn, er een toegankelijke website is en klantvriendelijk, de huisvesting geschikt is.

Doelstelling

De Stichting heeft tot doel de beoefening van Raja Yoga, als levenskunst, in Nederland (en België) te bevorderen, in het bijzonder door het verzorgen van opleidingen in de Raja Yoga, zonder het oogmerk van winst.

De Stichting Raja Yoga Nederland tracht dit ideële doel te bereiken door:

  • Het verzorgen van cursussen, workshops en opleidingen in Raja Yoga. De Stichting biedt een complete Raja Yoga opleidingstraject aan in een logische en beproefde opbouw;
  • Het adviseren aan particulieren en bedrijven over de ongekende mogelijkheden van beoefening van Raja Yoga;
  • Het zoeken van publiciteit en het via de media uitdragen van de positieve effecten van Raja Yoga voor de mens en samenleving.

Erkenning

De Stichting is een erkend opleidingsinstituut in de klassieke Yoga. Dit geldt ook voor al haar opleidingen. Zij is als school erkend door: vereniging Samenwerkende Yogadocenten Nedeland (SYN), International Yoga Federation (IYF), vereniging van Yogaleerkrachten Nederland (VYN) en de Stichting HYMNS (Himalaya traditie). 

Logo

Het logo van Stichting Raja Yoga Nederland is ontworpen naar een beschrijving uit het boek 'De Geheime Leer' van H.P. Blavatsky. Qua symboliek is het logo gebaseerd op de 5 elementen.

 
Het huidige logo van de Stichting Raja Yoga Nederland

  
Samenwerkende Yogadocenten Nederland  

Op 18 juni 2003 werd besloten tot de oprichting van de vereniging 'Samenwerkende Yogadocenten Nederland' (SYN). Doel is een forum te bieden voor afgestudeerde Yogadocenten en de kwaliteit van de Yogaopleidingen op basis van het Yogastelsel van Patanjali voor de toekomst te borgen. De Stichting Raja Yoga Nederland was daarbij de initiatiefnemer en oprichter. De oprichter, Grootmeester in Yoga, Klaas Stuive was vanaf oprichtingsdatum voorzitter van SYN. Per 1 september 2016 heeft hij deze functie overgedragen. De huidige voorzitter is Lion Elverding. Klaas Stuive is thans als erelid en adviseur aan SYN verbonden.

Over de oprichter van de Stichting

Klaas Stuive MCM (Yogabrahmacarya) (1952) was 37 jaar politieofficier bij de Politie Regio Utrecht. Daarna werd hij manager partner en senior-adviseur bij In-pact BV en In-pact Professionalisering, die beide werkzaam zijn op het gebied van politie en veiligheid. Als veranderkundige begeleidde hij diverse reorganisaties binnen de politie. De laatste jaren van zijn loopbaan voerde hij  landelijke innovatieve projecten succesvol in, zoals Burgernet en SMS-Alert.

Hij is vanaf de oprichting voorzitter en hoofddocent van de Stichting Raja Yoga Nederland in Nieuwegein. Deze Stichting (voorheen Vereniging) werd in mei 1992 opgericht door een groepje politiemensen, die enthousiast waren over de effecten van Yoga voor het welzijn van de mens.

Opgeleid en geïnitieerd door diverse Yoga- en Boeddhistische Meesters in de oeroude (Himalaya) traditie van de klassieke (Raja) Yoga, verzorgt hij al ruim 35 jaar  Yogaopleidingen, zoals de Basis-, Docenten-, Meester- en Grootmeesteropleiding. Landelijk verzorgt hij regelmatig lezingen over de Verborgen Yogawetenschap en over de Upanishads. Onder zijn leiding worden regelmatig retreats gehouden en treedt hij op als begeleider van studiereizen naar Noord-India (Rishikesh).

Van zijn hand zijn diverse publicaties en studieboeken over de klassieke (Raja) Yoga verschenen. In 2006 ontving hij de eretitel van Yogacarya van de International Yoga Federation (IYF) voor zijn verdiensten op het gebied van de Raja Yoga.

Hij is oprichter en jarenlang voorzitter geweest van de Vereniging Samenwerkende Yogadocenten Nederland (SYN), opgericht in mei 2003. Doel van deze branchevereniging is de kwaliteit van Yogadocenten en het Yogaonderwijs in de klassieke (Raja) Yoga kwalitatief te ondersteunen en te verbeteren. In 2015 droeg hij het voorzitterschap van SYN over aan de nieuwe Yoga-generatie. Thans is hij erelid en adviseur van SYN en wijdt hij zich volledig aan het geven van lessen in zijn geliefde Yoga.

GEDRAGSCODE

Samenwerkende Yoga Docenten Nederland

Een goede Yogadocent neemt  ten opzichte van zijn leerlingen – naast de Yamas en Niyamas  – een ethische code in acht. Deze code geldt zowel voor, tijdens als na de Yogalessen. Deze code omvat zeven belangrijke basiselementen:

1. Verantwoordelijkheid

Tijdens de Yogalessen doet de Yogadocent al het mogelijke om de veiligheid van zijn leerling te garanderen. Yogales is een vorm van hulpverlenen. Uitbuiting, manipulatie en seksuele misdragingen, in wat voor vorm dan ook, is niet toegestaan.

Ongeacht de setting of het Yogatarief werkt de Yogadocent altijd volgens de hoogste ethische standaard en mag in  het uitoefenen van zijn beroep geen misbruik maken van het overwicht dat uit zijn positie voortvloeit.

2. Anti-discriminatie

De Yogadocent is zich bewust van zijn eventuele vooroordelen en stereotype opvattingen. De Yogadocent heeft een anti-discriminerende houding en gedrag. Hij ziet ook toe op houding en gedrag van zijn medeleerlingen op dit gebied en spreekt betrokkenen hierop aan, indien hij dit nodig acht.

3. Vertrouwelijkheid

De Yogadocent biedt op het hoogste niveau vertrouwen en respecteert de privacy van zijn leerlingen. Hierdoor bouwt de Yogadocent een vertrouwensband op die noodzakelijk is voor het geven van Yogalessen. Hij ziet ook toe op respecteren van vertrouwelijkheid van medeleerlingen op dit gebied. Indien hij dit nodig acht spreekt hij betrokkenen hierop aan. De Yogadocent zal geen misbruik maken van dit vertrouwen om persoonlijk voordeel te behalen in welke vorm dan ook.

Verder dient de Yogadocent na te laten als autoriteit op te treden in zaken die niet tot zijn deskundigheid behoren,  maar die de begeleiding vragen van een andere deskundige zoals een psycholoog of arts.

4. Contracten

De Yogadocent maakt de condities en voorwaarden – waaronder hij de Yogalessen aanbiedt – vooraf aan zijn leerlingen duidelijk. Deze zijn schriftelijk vast gelegd en gepubliceerd.

Contracten werken maximaal 1 jaar. Er geldt ten alle tijden een redelijke opzegtermijn.

Over de gevolgen van tussentijdse verandering – vallend binnen het contract – heeft de Yogadocent vooraf met de leerling overeenstemming bereikt.

5. Lesgelden

De Yogadocent berekent een marktconform lestarief en laat de lessen vooraf betalen over een termijn van 1, 3, 6, 9 of maximaal 12 maanden. Het innen van lesgelden kan elektronisch of contant geschieden. Bij contante betaling krijgt de leerling een bewijs van betaling.

6. Grenzen

Voor, tijdens en na de Yogalessen neemt de Yogadocent duidelijke ethische en morele grenzen in acht. Hij houdt steeds rekening met de effecten van overlappende, dubbele en/of al bestaande relaties tussen hem en zijn leerlingen, alsmede met imagoschade voor collega Yogadocenten. Hij mag leerlingen nimmer lichamelijke en/of  geestelijke schade berokkenen.

7. Competentie

De Yogadocent doet al het mogelijke om de kwaliteit van zijn werk en zijn eigen competenties te verbeteren. Hij werkt steeds binnen de grenzen van zijn competenties. De Yogadocent staat open voor intervisie en/of laat zich regelmatig bijscholen op zijn vakgebied.     

8. Klachten

Alle klachten worden zorgvuldig in behandeling genomen en tevens (vanwege objectiviteit) ook voorgelegd aan de klachtencommissie van SYN.